داخلی     آرشيو مقاله     مرغ گوشتی
Share/Save/Bookmark
 
دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۱ ساعت ۱۵:۱۴
کد مطلب : 7749
 

تاثير سطوح مختلف پروتئين خام و تعادل الكترليت ها بر عملكرد و تركيبات بدن جوجه هاي گوشتي
منصور رضائي ؛ حسن نصيري مقدم ؛ جواد پوررضا ؛ هنري كلاسن
 
تاثير سطوح مختلف پروتئين خام و تعادل الكترليت ها بر عملكرد و تركيبات بدن جوجه هاي گوشتي
در يك آزمايش فاكتوريل با مدل كاملا تصادفي اثر دو سطح پروتيين ايده آل (22.30، 19.00 درصد) در دوره آغازين و (20.65 و 17.65 درصد) در دوره رشد و سه سطح تعادل الكتروليت ها (300، 255، 210 ميلي اكي والان در كيلو گرم) بر روي عملكرد، تركيبات بدن و سطح الكتروليت ها (سديم، پتاسيم، كلر) سرم خون 1800 قطعه جوجه نر و ماده راس مورد برسي قرار گرفت. جيره هاي غذايي در دو مرحله تغذيه اي (21-0 و 35-22 روزگي) در اختيار جوجه ها قرار گرفت. اثر جيره هاي فوق بر صفحات، افزايش وزن به خوراك مصرفي، درصد تلفات، مقدار و درصد عضله سينه، تركيبات بدن (ماده خشك، پروتيين، چربي و خاكستر لاشه)، درصد استخوان ساق پا، الكتروليت ها و PH سرم خون اندازه گيري گرديد. نتايج به دست آمده نشان داد كه با افزايش سطح پروتيين خام ميزان افزايش وزن، مصرف خوراك، نسبت افزايش وزن به خوراك مصرفي در دوره آغازين، دوره رشد و كل دوره بطور معني داري بهبود يافت (P<0.05). همچنين مقدار و درصد عضله افزايش يافت(P<0.05) . با افزايش سطح پروتيين در جيره چربي لاشه بطور معني داري كاهش و درصد پروتيين افزايش يافت (P<0.05). جوجه هاي نر تغذيه شده از جيره هاي با پروتيين بالا داراي عملكرد بهتر، مقدار و درصد عضله سينه بيشتري نسبت به جوجه هاي ماده بودند. افزايش تعادل الكتروليت ها در جيره باعث افزايش وزن بدن در دوره آغازين و بالا رفتن مصرف خوراك در دوره رشد گرديد (P<0.05)، ولي تاثيري بر عملكرد جوجه ها در كل دوره پرورش نداشت. افزايش تعادل الكتروليت ها ميزان پتاسيم سرم خون را بطور معني داري كاهش داد (P<0.05)، ولي تاثيري بر روي كيفيت بستر نداشت. از نظر درصد استخوان پا اختلاف معني داري بين تيمارهاي مختلف وجود نداشت .

کليدواژگان: پروتئين ايده آل ، تعادل الكتروليت ، عملكرد ، جوجه هاي گوشتي