داخلی     آرشيو مقاله     تغذیه
Share/Save/Bookmark
 
دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۲۰:۱۲
کد مطلب : 10093
 

تاثير ويتامين هاي E و C و نوع روغن جيره بر عملكرد و فراسنجه هاي سرم جوجه هاي گوشتي
مازيار محيطي اصلي ، معين قناعت پرست رشتي
 
تاثير ويتامين هاي E و C و نوع روغن جيره بر عملكرد و فراسنجه هاي سرم جوجه هاي گوشتي
براي بررسي تاثيرات افزودن ويتامين E و C به جيره هاي حاوي منابع متفاوت روغن بر عملكرد و فراسنجه هاي سرم از 320 قطعه جوجه گوشتي (سويه راس 308)، در آزمايشي فاكتوريل 2×2×2 و در قالب طرح كاملاً تصادفي با هشت تيمار، چهار تكرار و 10 قطعه جوجه در هر تكرار استفاده شد. فاكتورهاي آزمايشي شامل دو منبع متفاوت روغن (سويا و كانولا) و دو سطح ويتامين E (صفر و 200 ميلي گرم در كيلوگرم) و دو سطح ويتامين C (صفر و 1000 ميلي گرم در كيلوگرم) بودند. منابع روغن و ويتامين هاي E و C اثر معني داري بر عملكرد جوجه گوشتي نداشتند. استفاده از ويتامين E يا C سبب افزايش كلسترول كل و HDL سرم شد (05/0>P). منبع روغن اثر معني داري بر كلسترول كل و گلوكز سرم نداشت. جيره هاي حاوي روغن كانولا، سبب افزايش HDL و كاهش مالون دي آلدئيد سرم در مقايسه با جيره هاي حاوي روغن سويا شد (01/0>P). جيره حاوي روغن كانولا و ويتامين C، موجب كاهش تري گليسيريد سرم در مقايسه با جيره هاي حاوي روغن سويا و ويتامين C شد (05/0>P). جيره هاي حاوي ويتامين E موجب كاهش مالون دي آلدئيد و افزايش فعاليت آنزيم گلوتاتيون پراكسيداز سرم شد (05/0>P). براساس نتايج تحقيق حاضر، تغذيه جوجه هاي گوشتي با جيره حاوي روغن كانولا، ويتامين C يا E، HDL سرم را افزايش مي دهد و ويتامين E با تقويت سيستم آنتي اكسيداني سبب كاهش اكسيداسيون ليپيدهاي سرم شد.

کليدواژگان: جوجه گوشتي، روغن سويا، روغن كانولا، فراسنجه هاي سرم، ويتامين E، ويتامين C