داخلی     آرشيو مقاله     تغذیه
Share/Save/Bookmark
 
چهارشنبه ۹ ارديبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۹:۱۲
کد مطلب : 9738
 

اثر پس مانده كلسيم دار نيروگاه برق مشهد و سطح فسفر جيره بر عملكرد و استحكام استخوان جوجه هاي گوشتي
سميرا حسن پور باشي , ابوالقاسم گليان , احمد حسن آبادي
 
اثر پس مانده كلسيم دار نيروگاه برق مشهد و سطح فسفر جيره بر عملكرد و استحكام استخوان جوجه هاي گوشتي
در اين پژوهش اثرات جايگزيني سنگ آهك با پس مانده كلسيم دار نيروگاه برق مشهد و سطح فسفر قابل دسترس جيره بر شاخص هاي توليدي، درصد خاكستر، كلسيم و فسفر استخوان درشت ني و فعاليت آنزيم آلكالين فسفاتاز سرم خون جوجه هاي گوشتي بررسي شد. به اين منظور ٣٨۴ قطعه جوجه خروس گوشتي يكروزه از سويه راس ٣٠٨ در قالب طرح كاملاً تصادفي به صورت فاكتوريل ٢×۴ با ٨ تيمار و ۴ تكرار ١٢ قطعه اي مورد استفاده قرار گرفت. جوجه ها با جيره هاي حاوي چهار سطح جايگزيني پس مانده كلسيم دار بجاي سنگ آهك و دو سطح فسفر قابل دسترس در دوره ١ تا ۴٢ روزگي تغذيه شدند. درصد خاكستر، كلسيم و فسفر استخوان درشت ني و فعاليت آنزيم آلكالين فسفاتاز در سن ٢١ روزگي و وزن نسبي اجزاي لاشه در ۴٢ روزگي مورد اندازه گيري قرار گرفتند. نتايج حاصل نشان داد كه ميانگين وزن بدن و افزايش وزن روزانه تحت تاثير منبع كلسيمي و سطح فسفر جيره قرار نگرفت. مصرف خوراك در دوره آغازين تحت تاثير پس مانده كلسيمي قرار گرفت؛ بطوريكه ميزان مصرف خوراك در سطح جايگزيني ٣/٣٣درصد بيشتر از ديگر سطوح بود (٠٥/٠>P). ضريب تبديل غذايي جوجه هاي تغذيه شده با ١٠٠درصد فسفر توصيه شده بطور معني داري بيش از آنهايي بود كه با جيره٨٠درصد تغذيه شده بودند. درصد خاكستر، كلسيم و فسفر استخوان درشت ني، فعاليت آنزيم آلكالين فسفاتاز و وزن نسبي اجزاي لاشه تحت تاثير نوع منبع كلسيمي و سطح فسفر جيره قرار نگرفتند. با توجه به نتايج اين آزمايش به نظر مي رسد كه پس مانده كلسيم دار نيروگاه برق را مي توان در تغذيه جوجه هاي گوشتي مورد استفاده قرار داد.

کليدواژگان: جوجه گوشتي، آنزيم آلكالين فسفاتاز، پس مانده كلسيم دار نيروگاه برق مشهد، فسفر