داخلی     آرشيو مقاله     مرغ گوشتی
Share/Save/Bookmark
 
جمعه ۱ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۴۸
کد مطلب : 9650
 

مطالعه اثرات بنتونيت پر تورم و كم تورم فرآوري شده و فرآوري نشده بر عملكرد جوجه هاي گوشتي
عليرضا آقاشاهي، مهدي اماني، سيد داود شريفي، احمد افضل زاده
 
مطالعه اثرات بنتونيت پر تورم و كم تورم فرآوري شده و فرآوري نشده بر عملكرد جوجه هاي گوشتي
اين پژوهش به منظور بررسي اثرات بنتونيت پر تورم و كم تورم فرآوري نشده و فرآوري شده باسولفات مس بر عملكرد و صفات لاشه جوجه هاي گوشتي با استفاده از 300 قطعه جوجه گوشتي يك روزه سويه تجاري آرين در قالب طرح كاملا تصادفي با پنج تيمار آزمايشي و شش تكرار و 10 قطعه درهر تكرار به مدت 42 روز انجام شد. جيره هاي آزمايشي عبارت بودند از: ا- جيره بر پايه ذرت و سويا(شاهد)، 2- جيره حاوي يك درصد بنتونيت پر تورم؛ 3- جيره حاوي يك درصد بنتونيت پر تورم فرآوري شده؛ 4- جيره حاوي يك درصد بنتونيت كم تورم و 5- جيره حاوي يك درصد بنتونيت كم تورم فرآوري شده. مصرف خوراك و افزايش وزن به طور هفتگي اندازه گيري و ضريب تبديل غذايي محاسبه شد. در كل دوره پرورش، جوجه هائي كه با جيره حاوي بنتونيت پر تورم تغذيه شدند در مقايسه باساير تيمارها، افزايش وزن كمتر و ضريب تبديل بالاتري داشتند. به علاوه شاخص توليد دراين پرندگان در مقايسه با پرندگان تغذيه شده با جيره حاوي بنتونيت پرتورم فرآوري شده كمتر بود (05/0P<). استفاده از بنتونيت پر تورم فرآوري شده در جيره، وزن نسبي دستگاه گوارش وكبد را در مقايسه با تيمار شاهدكاهش داد(05/0P<). نتايج اين آزمايش نشان داد كه بنتونيت پرتورم فرآوري شده به كمك سولفات مس، اثرات مطلوب تري در مقايسه با نوع فرآوري نشده آن بر عملكرد، كاهش تلفات و بهبود شاخص توليد در جوجه هاي گوشتي دارد. به نظر مي رسد كه استفاده از بنتونيت پر تورم فرآوري شده در جيره به خصوص وقتي خوراك به سموم قارچي آلوده است، مناسب تر از انواع كم تورم آن باشد.

کليدواژگان: افزايش وزن، بنتونيت، بازده لاشه، جوجه گوشتي