داخلی     آرشيو مقاله     مرغ گوشتی
Share/Save/Bookmark
 
چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۱۹:۲۱
کد مطلب : 9477
 

اثر بتاگلوکان مخمر بر ميزان آلبومين، گلوبولين، اوره و پروتئين تام پلاسماي جوجه هاي گوشتي
كارگري رضاپور علي, قبادي سميه, ذاكري افشين
 
اثر بتاگلوکان مخمر بر ميزان آلبومين، گلوبولين، اوره و پروتئين تام پلاسماي جوجه هاي گوشتي
چکیده:
بتاگلوکان هاي حاصل از ديواره سلولي مخمر به عنوان جايگزين هايي براي آنتي بيوتيک ها مي باشند زيرا، نشان داده شده که آنها عملکرد رشد را بهبود مي دهند و سيستم ايمني پرندگان نابالغ را تحريک مي کنند. در اين مطالعه تأثير سطوح مختلف بتاگلوکان مخمر بر برخي فراسنجه هاي خوني جوجه هاي گوشتي ارزيابي شد. 144 قطعه جوجه يک روزه نژاد رأس 308 شامل 72 قطعه جوجه نر و 72 قطعه جوجه ماده در پن هاي جداگانه تحت شرايط کاملا يکسان از نظر محيط پرورشي و تغذيه اي در قالب آزمايش فاکتوريل بر پايه طرح کاملا تصادفي (فاکتور نخست: سطوح بتاگلوکان شامل صفر، 0.04 و 0.08 درصد جيره غذايي پايه و فاکتور دوم: جنس: نر و ماده) با سه تکرار تقسيم بندي و اجرا گرديد. در روز 34 از هر تکرار دو نمونه خون اخذ گرديد و سطح پلاسمايي آلبومين، گلوبولين، پروتئين تام و اوره اندازه گيري شد. آناليز آماري نتايج بدست آمده نشان داد که فاکتور بتاگلوکان مخمر اثر معني داري بر آلبومين، گلوبولين، اوره و پروتئين تام پلاسماي خون نداشت. ولي اثر جنس بر آلبومين و پروتئين تام پلاسما معني دار بود (p<0.05)، به طوري که ميزان آلبومين و پروتئين تام پلاسماي جوجه هاي ماده به صورت معني داري بيشتر از جوجه هاي نر بود. اثر متقابل دو فاکتور نيز معني دار نبود. بنابراين، در مجموع مي توان چنين نتيجه گيري کرد که بتاگلوکان مخمر در سطوح ياد شده فاقد اثر معني دار بر فراسنجه هاي مورد مطالعه است.

كليد واژه: آلبومين، اوره، بتاگلوکان مخمر، جوجه گوشتي، گلوبولين