داخلی     آرشيو مقاله     تغذیه
Share/Save/Bookmark
 
شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۲۶
کد مطلب : 9933
 

تاثير افزودن آنزيم به جيره غذايي بر پايه ذرت- كنجاله سويا بر مقادير انرژي قابل متابوليسم و ابقاء ظاهري نيتروژن در جوجه هاي گوشتي
اميد كلوندي ، حسين جانمحمدی ، مجيد قشلاق عليايي
 
تاثير افزودن آنزيم به جيره غذايي بر پايه ذرت- كنجاله سويا بر مقادير انرژي قابل متابوليسم و ابقاء ظاهري نيتروژن در جوجه هاي گوشتي
زمينه مطالعه: افزودن آنزيم اگزوژنوس موجب بهبود انرژي قابل متابوليسم جيره غذايي جوجه هاي گوشتي مي گردد.
هدف: اين آزمايش به منظور بررسي اثرات افزودن آنزيم بر قابليت متابوليسم ماده خشك و پروتئين خام، ابقاء ظاهري نيتروژن و بهبود انرژي قابل متابوليسم ظاهري (AMEn) جيره غذايي جوجه هاي گوشتي انجام شد.
روش كار: در اين آزمايش از 200 قطعه جوجه گوشتي نر يك روزه در قالب طرح كاملاً تصادفي به روش فاكتوريل 3× 2× 4 با چهار سطح انرژي قابل متابوليسم (2750، 2850، 2950 و 3050 كيلوكالري در كيلو گرم) و افزودن دو سطح آنزيم اگزوژنوس ناتوزايم-پي (0 و450 ميلي گرم در كيلوگرم) در جيره غذايي و در سه دوره آغازين، رشد و پاياني انجام شد.
نتايج: قابليت متابوليسم ظاهري ماده خشك با افزايش سطوح انرژي جيره افزايش (0001/ 0>P) و افزودن آنزيم قابليت متابوليسم ظاهري ماده خشك را به ميزان 8/ 1 درصد افزايش داد (0002/ 0>P). ابقاء ظاهري نيتروژن با افزايش سطح انرژي قابل متابوليسم جيره هاي غذايي، افزايش يافت (001 /0>P). افزودن آنزيم به جيره هاي غذايي باعث افزايش ابقاء ظاهري نيتروژن به ميزان 63/ 2 درصد شد (0001/ 0>P). مقادير AMEn به طور معني داري تحت تاثير سطح انرژي (0001/ 0>P) و آنزيم قرار گرفت (0027/ 0>P). افزودن آنزيم ميانگين مقدار AMEn را 52 كيلوكالري در كيلوگرم افزايش داد. اثرات دوره رشد بر ابقاء ظاهري نيتروژن (0001/ 0 >P) و قابليت متابوليسم ظاهري ماده خشك (0007/ 0 >P) معني دار بود و بيشترين مقدار آن ها به ترتيب در دوره رشد و آغازين حاصل شد. اثرات متقابل دو و سه طرفه سطوح آنزيم، انرژي قابل متابوليسم و دوره رشد بر صفات مورد مطالعه معني دار نبود.
نتيجه گيري نهايي: افزودن آنزيم به جيره هاي غذايي بر پايه ذرت- كنجاله سويا باعث بهبود قابليت متابوليسم ظاهري ماده خشك، ابقاء ظاهري نيتروژن و AMEn مي شود.

کليدواژگان: انرژي قابل متابوليسم، آنزيم، جوجه گوشتي