موسسه اطلاعات مرغداری 1 اسفند 1393 ساعت 11:48 http://infopoultry.net/vdcb.sb9urhb0giupr.html -------------------------------------------------- عنوان : مطالعه اثرات بنتونيت پر تورم و كم تورم فرآوري شده و فرآوري نشده بر عملكرد جوجه هاي گوشتي -------------------------------------------------- عليرضا آقاشاهي، مهدي اماني، سيد داود شريفي، احمد افضل زاده متن : اين پژوهش به منظور بررسي اثرات بنتونيت پر تورم و كم تورم فرآوري نشده و فرآوري شده باسولفات مس بر عملكرد و صفات لاشه جوجه هاي گوشتي با استفاده از 300 قطعه جوجه گوشتي يك روزه سويه تجاري آرين در قالب طرح كاملا تصادفي با پنج تيمار آزمايشي و شش تكرار و 10 قطعه درهر تكرار به مدت 42 روز انجام شد. جيره هاي آزمايشي عبارت بودند از: ا- جيره بر پايه ذرت و سويا(شاهد)، 2- جيره حاوي يك درصد بنتونيت پر تورم؛ 3- جيره حاوي يك درصد بنتونيت پر تورم فرآوري شده؛ 4- جيره حاوي يك درصد بنتونيت كم تورم و 5- جيره حاوي يك درصد بنتونيت كم تورم فرآوري شده. مصرف خوراك و افزايش وزن به طور هفتگي اندازه گيري و ضريب تبديل غذايي محاسبه شد. در كل دوره پرورش، جوجه هائي كه با جيره حاوي بنتونيت پر تورم تغذيه شدند در مقايسه باساير تيمارها، افزايش وزن كمتر و ضريب تبديل بالاتري داشتند. به علاوه شاخص توليد دراين پرندگان در مقايسه با پرندگان تغذيه شده با جيره حاوي بنتونيت پرتورم فرآوري شده كمتر بود (05/0P