داخلی     آرشيو مقاله     مرغ گوشتی
Share/Save/Bookmark
 
شنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۲۲
کد مطلب : 9451
 

تاثير سطوح مختلف تريتيکاله و جو بدون پوشينه بر عملکرد، خصوصيات لاشه و برخي فراسنجه هاي خوني جوجه هاي گوشتي
فروغي عليرضا, يعقوب فر اكبر, صالح حسن, حسابي نامقي عليرضا
 
تاثير سطوح مختلف تريتيکاله و جو بدون پوشينه بر عملکرد، خصوصيات لاشه و برخي فراسنجه هاي خوني جوجه هاي گوشتي
چکیده :
تحقيق حاضر به منظور بررسي سطوح مختلف تريتيکاله و جو بدون پوشينه در جيره جوجه هاي گوشتي بر شاخص هاي عملکرد توليدي، بازدهي لاشه و فراسنجه هاي خوني مورد بررسي قرار گرفت. در اين آزمايش، از 525 قطعه جوجه گوشتي نر يک روزه سويه تجاري راس 308 در قالب طرح کاملا تصادفي، در 7 تيمار و با 5 تکرار و 15 جوجه در هر واحد آزمايشي، به مدت 42 روز استفاده شد. تيمارها شامل جيره شاهد حاوي ذرت (C)، 15 درصد جايگزيني جو بدون پوشينه با ذرت در جيره (B1)، 30 درصد جايگزيني جو بدون پوشينه با ذرت در جيره (B2)، 45 درصد جايگزيني جو بدون پوشينه با ذرت در جيره (B3)، 20 درصد جايگزيني تريتيکاله با ذرت در جيره (T1)، 40 درصد جايگزيني تريتيکاله با ذرت در جيره (T2)، 60 درصد جايگزيني تريتيکاله با ذرت در جيره (T3) بود. همه جيره ها داراي انرژي قابل متابوليسم و درصد پروتئين خام يکسان و بر اساس توصيه هاي انجمن ملي تحقيقات طيور آمريکا بودند. ميانگين وزن هفتگي، خوراک مصرفي، افزايش وزن روزانه و ضريب تبديل خوراک در طي دوره آغازين، رشد و کل دوره محاسبه گرديد.نتايج آزمايش فوق نشان داد که با افزايش ميزان جو بدون پوشينه و تريتيکاله در جيره طيور گوشتي، ميزان مصرف خوراک طي دوره آغازين و کل کاهش نشان داد (P<0.05). در دوره هاي رشد و کل دوره، سطح 30 درصد جو بدون پوشش و سطح 20 درصد تريتيکاله اختلاف معني داري با گروه شاهد به لحاظ افزايش وزن روزانه نداشتند (P>0.05). مصرف سطوح بالاتر هر دو غله کاهش معني داري را در افزايش وزن روزانه نسبت به گروه شاهد باعث شد (P<0.05). ضريب تبديل خوراک جوجه هاي مصرف کننده جيره هاي حاوي جو بدون پوشينه و تريتيکاله با افزايش سطح استفاده نسبت به گروه شاهد افزايش يافت. بهترين ضريب تبديل مربوط به سطح 15درصد جو بدون پوشينه و سطح 20 درصد تريتيکاله بود (P<0.05). چربي حفره بطني و درصد اجزاي لاشه (به جزء درصد ران) تحت تاثير جيره هاي آزمايشي قرار نگرفت (P>0.05). غلظت تري گليسريد و اوره سرم خون تحت تاثير جيره ها قرار نگرفت (P>0.05). تفاوت غلظت گلوکز سرم خون جوجه ها با مصرف جيره هاي مختلف معني دار گرديد و سطح 15 درصد درصد جو کمترين ميزان را نشان داد (P>0.05). با توجه به نتايج حاصله از تحقيق فوق، جايگزيني جو بدون پوشينه و تريتيکاله با ذرت تا سطح 30 درصد و 20 درصد به ترتيب، در جيره غذايي جوجه هاي گوشتي اختلاف معني داري را از نظر عملکرد با جيره شاهد نداشت.

كليد واژه: جوجه هاي گوشتي، تريتيکاله، چربي حفره بطني، گلوکز، جو بدون پوشينه