داخلی     آرشيو مقاله     تغذیه
Share/Save/Bookmark
 
يکشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۳۲
کد مطلب : 9241
 

تاثير سطوح مختلف تريتيكاله و جو بدون پوشينه بر عملكرد، خصوصيات لاشه و برخي فراسنجه هاي خوني جوجه هاي گوشتي
علي رضا فروغي، اكبر يعقوبفر، حسن صالح، علي رضا حسابي نامقي
 
تاثير سطوح مختلف تريتيكاله و جو بدون پوشينه بر عملكرد، خصوصيات لاشه و برخي فراسنجه هاي خوني جوجه هاي گوشتي
تحقيق حاضر به منظور بررسي سطوح مختلف تريتيكاله و جو بدون پوشينه در جيره جوجه هاي گوشتي بر شاخص هاي عملكرد توليدي، بازدهي لاشه و فراسنجه هاي خوني مورد بررسي قرار گرفت. در اين آزمايش، از 525 قطعه جوجه گوشتي نر يك روزه سويه تجاري راس 308 در قالب طرح كاملا تصادفي، در 7 تيمار و با 5 تكرار و 15 جوجه در هر واحد آزمايشي، به مدت 42 روز استفاده شد. تيمارها شامل جيره شاهد حاوي ذرت(C)، 15 درصد جايگزيني جو بدون پوشينه با ذرت در جيره (B1)، 30 درصد جايگزيني جو بدون پوشينه با ذرت در جيره (B2)، 45 درصد جايگزيني جو بدون پوشينه با ذرت در جيره(B3)، 20 درصد جايگزيني تريتيكاله با ذرت در جيره(T1)، 40 درصد جايگزيني تريتيكاله با ذرت در جيره (T2)، 60 درصد جايگزيني تريتيكاله با ذرت در جيره(T3) بود. همه جيره ها داراي انرژي قابل متابوليسم و درصد پروتئين خام يكسان و براساس توصيه هاي انجمن ملي تحقيقات طيور آمريكا بودند. ميانگين وزن هفتگي، خوراك مصرفي، افزايش وزن روزانه و ضريب تبديل خوراك در طي دوره آغازين، رشد و كل دوره محاسبه گرديد. نتايج آزمايش فوق نشان داد كه با افزايش ميزان جو بدون پوشينه و تريتيكاله در جيره طيور گوشتي، ميزان مصرف خوراك طي دوره آغازين و كل كاهش نشان داد (05/>P). در دوره هاي رشد و كل دوره، سطح 30درصد جو بدون پوشش و سطح 20 درصد تريتيكاله اختلاف معني داري با گروه شاهد به لحاظ افزايش وزن روزانه نداشتند(05/ P). ضريب تبديل خوراك جوجه هاي مصرف كننده جيره هاي حاوي جو بدون پوشينه و تريتيكاله با افزايش سطح استفاده نسبت به گروه شاهد افزايش يافت. بهترين ضريب تبديل مربوط به سطح 15درصد جو بدون پوشينه و سطح 20درصد تريتيكاله بود(05/0> P). چربي حفره بطني و درصد اجزاي لاشه (به جزء درصد ران) تحت تاثير جيره هاي آزمايشي قرار نگرفت(05/0< P). غلظت تري گليسريد و اوره سرم خون تحت تاثير جيره ها قرار نگرفت(05/0)

کليدواژگان: جوجه هاي گوشتي، تريتيكاله، چربي حفره بطني، گلوكز، جو بدون پوشينه