داخلی     آرشيو مقاله     تغذیه
Share/Save/Bookmark
 
چهارشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۰۲
کد مطلب : 10741
 

تاثير سطوح مختلف كلريدپتاسيم و كلريدآمونيوم در جيره بر عملكرد جوجه هاي گوشتي تحت تنش گرمايي
محمد يگانه پرست، جلال سالاري، مجيد كلانتر نيستانكي، فاطمه صاحبي اعلا
 
تاثير سطوح مختلف كلريدپتاسيم و كلريدآمونيوم در جيره بر عملكرد جوجه هاي گوشتي تحت تنش گرمايي
آزمايشي جهت بررسي تاثير كلريدپتاسيم و كلريدآمونيوم، در جيره غذايي دوره رشد جوجه هاي گوشتي جنس نر سويه هوبارد به عنوان الكتروليت­هاي خوراكي تخفيف دهنده اثرات تنش گرمايي و در شرايط تنش گرماي چرخه­اي طبيعي تابستان استان قم (دماي 23 تا 41 درجه سانتيگراد)، انجام شد. آزمايش در قالب طرح كاملاً تصادفي با 12 جيره آزمايشي در 4 تكرار و 19 قطعه جوجه گوشتي نر در هر تكرار اجرا شد. در دوره آغازين، جوجه ها به صورت يك گروه واحد و در شرايط كاملاً يكسان تغذيه شدند. تيمارهاي آزمايشي شامل: تيمار 1 (شاهد) فاقد مكمل الكتروليت خوراكي، تيمارهاي 2 تا 5 حاوي 6/ 0، 7/ 0، 8/ 0و 9/ 0 درصد كلريدپتاسيم صنعتي، تيمار 6 حاوي 7/ 0 درصد كلريدپتاسيم، تيمارهاي 7 تا 11 حاوي 3/ 0، 4/ 0، 5/ 0، 6/ 0 و 7/ 0 درصد كلريدآمونيوم صنعتي و تيمار 12 حاوي 5/ 0 درصد كلريدآمونيوم آزمايشگاهي بودند. نتايج نشان دادند، تيمار حاوي 8/ 0 و 9/ 0 درصد كلريد پتاسيم صنعتي بيشترين مقدار خوراك مصرفي و افزايش وزن را نشان دادند كه اختلاف آن ها، به جز در مورد تيمار 6 /0 درصد كلريد پتاسيم، با تيمارهاي ديگر معني­دار بود (05/ 0> P). بهترين ضريب تبديل خوراك نيز در تيمار حاوي 8/ 0 درصد كلريدپتاسيم صنعتي مشاهده شد كه اختلاف آن تنها با تيمارهاي حاوي 7/ 0 و 9/ 0 درصد كلريدپتاسيم معني­دار نبود. هيچ تفاوت معني داري بين اجزاء لاشه و تركيب شيميايي كل لاشه آماده طبخ جوجه هاي گوشتي نركه دريافت كننده جيره حاوي الكتروليتهاي خوراكي بودند با گروه شاهد مشاهده نشد و نتيجه گيري شد كه افزودن 8/ 0 و 9/ 0 درصد كلريدپتاسيم صنعتي به جيره دوران رشدي جوجه هاي گوشتي مناسب ترين تيمار بوده است.

کليدواژگان:
جوجه هاي گوشتي، تنش گرمايي، كلريدپتاسيم و كلريدآمونيوم