داخلی     آرشيو مقاله     مرغ گوشتی
Share/Save/Bookmark
 
شنبه ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۱۸:۴۷
کد مطلب : 9231
 

مقايسه ي عملكرد جوجه هاي گوشتي با عملكرد ثبت شده در دفترچه هاي راهنماي آنها در شرايط آب و هوايي استان البرز
منصوره منصوربهمني، حسين مروج، مجتبي زاغري، محمود شيوازاد، راضيه ممتازان، حسن رضا دهقان
 
مقايسه ي عملكرد جوجه هاي گوشتي با عملكرد ثبت شده در دفترچه هاي راهنماي آنها در شرايط آب و هوايي استان البرز
كشور ايران طبق آمار سازمان جهاني FAO ظرفيت توليد 820 مليون قطعه طيور تجاري در سال را دارد. براي تامين اين تعداد جوجه گوشتي آميخته هاي مختلفي پرورش داده مي شود كه شركت هاي توليد كننده آنها ركوردهايي را به عنوان ميزان عملكرد هر آميخته، در بولتن هاي منتشره ثبت مي نمايند. لذا اين آزمايش با هدف بررسي و مقايسه تطابق عملكرد آميخته ها ي تجاري جوجه ي گوشتي (راس ،آربراكرز، كاب، لوهمن و آرين) با عملكرد ذكر شده آنها، توسط شركت هاي توليد كننده در دفترچه ي راهنمايشان و با استفاده از 400 قطعه جوجه گوشتي و در قالب طرح كاملاً تصادفي، با پنج تيمار و چهار تكرار، طي يك دوره ي پرورشي 45 روزه انجام شد. طي دوره ي آزمايش، ميانگين وزن زنده، خوراك مصرفي و ضريب تبديل غذايي (در سنين 28، 42، 45 روزگي) اندازه گيري و محاسبه شدند.. در سن 28 روزگي بيشترين تطابق (همساني) وزن زنده ي هر آميخته، با دفترچه ي راهنماي مربوطه، مربوط به آميخته ي آرين بود. در سن 42 و 45 روزگي نيز بيشترين همساني وزن زنده، با دفترچه هاي راهنما، مربوط به آميخته ي آرين بود. از نظر ميزان خوراك مصرفي، نيز در پايان دوره هاي 28 ،42 و 45 روزگي بيشترين تطابق با دفترچه هاي راهنماي مربوطه، به ترتيب مربوط به آميخته هاي لوهمن، آرين و آربراكرز بود. هيچ يك از پنج آميخته، از نظر ضريب تبديل غذايي، با ركوردهاي ثبت شده ي خود در دفترچه هاي راهنمايشان، تفاوت معني داري نشان ندادند. اما از نظر همساني اين صفت با دفترچه هاي راهنما، در سنين 28، 42 و 45 روزگي به ترتيب آميخته هاي كاب، لوهمن و آرين داراي بيشترين تطابق با دفترچه هاي راهنمايشان بودند. شاخص كارايي توليد و لفات نيز در آميخته ها معني دار بود بطوريكه بالاترين مقدار شاخص كارايي توليد مربوط به آميخته ي لوهمن و بيشترين ميزان تلفات متعلق به آميخته ي آرين بود.


کليدواژگان: جوجه گوشتي، عملكرد، دفترچه ي راهنما