ميزان سطح آگاهي شما نسبت به معيار هاي سنجش كيفي(مشخصات ظاهري،آزمونهاي شيميايي،قارچ شناسي)مواد اوليه نهاده هاي تغذیه ای دام و طیور چیست؟
بالا
۴۰.۹ %
 
متوسط
۴.۵ %
 
پايين
۵۴.۵ %
 
۲۲ رأی