در سال 1391 میزان عملکرد تولیدی تخم مرغ بیش از برآورد کارشناسان بوده است پیش بینی شما از عملکرد و تولید صنعت مرغ تخمگذار در سال 1392 چگونه است ؟
این روند صعودی ادامه خواهد یافت
۴۰ %
 
تفاوت چشمگیری با تولید سال 1391 نخواهد داشت
۳۰ %
 
افت قابل توجهی در تولید قابل پیش بینی است
۳۰ %
 
۱۰ رأی