میزان آشنایی و سطح اطلاعات شما در زمینه افزودنی های بیولوژیک جیره غذایی طیور (پروبیوتیک، پربیوتیک و سین بیوتیک) چقدر می باشد؟
کافی
۲۹.۱ %
 
متوسط
۲۵.۶ %
 
اطلاعات ندارم
۴۵.۳ %
 
۱۱۷ رأی