آیا طرح کاهش سن کشتار باعث چالش قیمت جوجه شده است یا عواملی دیگر در آن دخیل هستند ؟
بله
۲۹.۳ %
 
خیر
۴.۹ %
 
عواملی دیگر دخیل هستد
۶۵.۹ %
 
۴۱ رأی