آیا طرح کاهش سن کشتار باعث چالش قیمت جوجه شده است یا عواملی دیگر در آن دخیل هستند ؟
بله
۲۱.۲ %
 
خیر
۱۵.۴ %
 
عواملی دیگر دخیل هستد
۶۳.۵ %
 
۱۰۴ رأی