آیا طرح کاهش سن کشتار باعث چالش قیمت جوجه شده است یا عواملی دیگر در آن دخیل هستند ؟
بله
۳۳.۳ %
 
خیر
۰ %
 
عواملی دیگر دخیل هستد
۶۶.۷ %
 
۲۱ رأی