آیا طرح کاهش سن کشتار باعث چالش قیمت جوجه شده است یا عواملی دیگر در آن دخیل هستند ؟
بله
۳۹.۳ %
 
خیر
۳.۶ %
 
عواملی دیگر دخیل هستد
۵۷.۱ %
 
۲۸ رأی