آیا طرح کاهش سن کشتار باعث چالش قیمت جوجه شده است یا عواملی دیگر در آن دخیل هستند ؟
بله
۲۰.۲ %
 
خیر
۱۴.۷ %
 
عواملی دیگر دخیل هستد
۶۵.۱ %
 
۱۰۹ رأی