آیا طرح کاهش سن کشتار باعث چالش قیمت جوجه شده است یا عواملی دیگر در آن دخیل هستند ؟
بله
۴ %
 
خیر
۲.۵ %
 
عواملی دیگر دخیل هستد
۷۸.۴ %
 
۶۲۹ رأی