آیا طرح کاهش سن کشتار باعث چالش قیمت جوجه شده است یا عواملی دیگر در آن دخیل هستند ؟
بله
۲۰.۲ %
 
خیر
۱۴.۹ %
 
عواملی دیگر دخیل هستد
۶۴.۹ %
 
۹۴ رأی