آیا طرح کاهش سن کشتار باعث چالش قیمت جوجه شده است یا عواملی دیگر در آن دخیل هستند ؟
بله
۲۰.۵ %
 
خیر
۱۴.۳ %
 
عواملی دیگر دخیل هستد
۶۵.۲ %
 
۱۱۲ رأی