آیا طرح کاهش سن کشتار باعث چالش قیمت جوجه شده است یا عواملی دیگر در آن دخیل هستند ؟
بله
۳۷.۵ %
 
خیر
۰ %
 
عواملی دیگر دخیل هستد
۶۲.۵ %
 
۲۴ رأی