آیا طرح کاهش سن کشتار باعث چالش قیمت جوجه شده است یا عواملی دیگر در آن دخیل هستند ؟
بله
۲۷.۷ %
 
خیر
۶.۴ %
 
عواملی دیگر دخیل هستد
۶۶ %
 
۴۷ رأی