آیا طرح کاهش سن کشتار باعث چالش قیمت جوجه شده است یا عواملی دیگر در آن دخیل هستند ؟
بله
۲۶.۴ %
 
خیر
۹.۴ %
 
عواملی دیگر دخیل هستد
۶۴.۲ %
 
۵۳ رأی