آیا طرح کاهش سن کشتار باعث چالش قیمت جوجه شده است یا عواملی دیگر در آن دخیل هستند ؟
بله
۱۳.۱ %
 
خیر
۲.۳ %
 
عواملی دیگر دخیل هستد
۶۹.۳ %
 
۷۱۱ رأی