آیا طرح کاهش سن کشتار باعث چالش قیمت جوجه شده است یا عواملی دیگر در آن دخیل هستند ؟
بله
۱۹.۸ %
 
خیر
۱۴.۴ %
 
عواملی دیگر دخیل هستد
۶۵.۸ %
 
۱۱۱ رأی