آیا طرح کاهش سن کشتار باعث چالش قیمت جوجه شده است یا عواملی دیگر در آن دخیل هستند ؟
بله
۲۵.۴ %
 
خیر
۱۵.۳ %
 
عواملی دیگر دخیل هستد
۵۹.۳ %
 
۵۹ رأی