آیا طرح کاهش سن کشتار باعث چالش قیمت جوجه شده است یا عواملی دیگر در آن دخیل هستند ؟
بله
۳۳.۳ %
 
خیر
۲.۸ %
 
عواملی دیگر دخیل هستد
۶۳.۹ %
 
۳۶ رأی