آیا طرح کاهش سن کشتار باعث چالش قیمت جوجه شده است یا عواملی دیگر در آن دخیل هستند ؟
بله
۲۷.۵ %
 
خیر
۷.۸ %
 
عواملی دیگر دخیل هستد
۶۴.۷ %
 
۵۱ رأی