آیا طرح کاهش سن کشتار باعث چالش قیمت جوجه شده است یا عواملی دیگر در آن دخیل هستند ؟
بله
۲۱.۱ %
 
خیر
۱۳.۳ %
 
عواملی دیگر دخیل هستد
۶۵.۶ %
 
۹۰ رأی