داخلی     آرشيو مقاله     مرغ گوشتی
Share/Save/Bookmark
 
يکشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۵۷
کد مطلب : 9595
 

استفاده از ضايعات جانوري و گياهي به عنوان منابع رنگدانه اي در تغيير رنگ پوست و گوشت جوجه هاي گوشتي
ابراهيم مصلحي، سيامك يوسفي سياه كلرودي، كاظم كريمي، علي مقيمي
 
استفاده از ضايعات جانوري و گياهي به عنوان منابع رنگدانه اي در تغيير رنگ پوست و گوشت جوجه هاي گوشتي
به منظور بررسي اثر منابع رنگدانه اي گياهي (تفاله هويج و تفاله گوجه فرنگي) و جانوري (خرچنگ و ضايعات ميگو) بر تغيير رنگ در پوست و گوشت جوجه هاي گوشتي اين منابع با نسبتي مشابه طي تحقيقي در خوراك جوجه هاي گوشتي اضافه شدند. اين آزمايش به مدت 42 روز با استفاده از 150 قطعه جوجه گوشتي نر يك روزه از سويه تجاري ROSS 308 در شرايط پرورشي استاندارد از نظر دما، نور، رطوبت در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي با 5 تيمار، 3 تكرار و در هر تكرار 10 قطعه انجام گرديد. گروه هاي آزمايشي شامل شاهد، پنج درصد تفاله هويج، پنج درصد تفاله گوجه فرنگي، پنج درصد خرچنگ و پنج درصد ضايعات ميگو بودند. به منظور انجام آزمايش هاي رنگ سنجي از پوست و گوشت جوجه هاي گوشتي در روز 42 از هر تكرار 2 خروس به صورت تصادفي كشتار و قسمتي از سينه به همراه پوست بريده شد و پس از 24 ساعت منجمدكردن براساس سه شاخص:L* (روشنايي)، a* (قرمزي) و b* (زردي) به وسيله دستگاه رنگ سنج MINOLTA CR-400 مورد ارزيابي قرار گرفتند . براساس نتايج به دست آمده از رنگ سنجي، تنها شاخص روشنايي در پوست تحت تاثير گروه هاي آزمايشي قرار گرفته به طوري كه منابع رنگدانه اي گياهي (تفاله هويج و تفاله گوجه فرنگي) و جانوري (خرچنگ و ضايعات ميگو) باعث تيره تر كردن پوست شدند (p<0.01). در رنگ گوشت نيز، منابع رنگدانه اي جانوري به طور معني داري باعث تيرگي رنگ گوشت شدند (p<0.01). هم چنين منابع رنگدانه اي جانوري به طور معني داري باعث زرد شدگي گوشت نيز شدند (p<0.05) اما تغيير معني داري در قرمزي گوشت مشاهده نگرديد. اين آزمايش نشان داد كه استفاده از منابع رنگدانه اي گياهي و جانوري فوق مي تواند در تغيير رنگ گوشت و پوست جوجه هاي گوشتي موثر باشند.

کليدواژگان: هويج، گوجه فرنگي، خرچنگ، ميگو، گوشت، پوست، جوجه گوشتي