داخلی     آرشيو مقاله     مرغ گوشتی
Share/Save/Bookmark
 
دوشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۳۱
کد مطلب : 9378
 

تأثیرسینبیوتیک بر فراسنجه‌های خونی، عملکرد تولید، کیفیت تخم‌مرغ و قدرت جوجه‌درآوری در مرغ‌های مادر گوشتی
نویسندگان : حسین فلاح ؛ اردشیر محیط؛ زربخت انصاری گروه علوم دامی‌، دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان، رشت–ایران گروه علوم دامی‌، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری–ایران
 
تأثیرسینبیوتیک بر فراسنجه‌های خونی، عملکرد تولید، کیفیت تخم‌مرغ و قدرت جوجه‌درآوری در مرغ‌های مادر گوشتی
زمینه مطالعه: ‌افزودن آنتی بیوتیک‌ها به خوراک دام وطیور منجر به کاهش یا حذف جمعیت‌های باکتریایی از دستگاه گوارش آنها می شود،یک جایگزین مناسب، استفاده از باکتری‌های مفید و یا کربوهیدرات‌های غیر قابل هضم در خوراک است که سبب افزایش باکتری‌های مفید و کاهش باکتری‌های مضر در دستگاه گوارش می‌گردد . هدف: هدف از انجام این مطالعه، تعیین سطح مناسب سینبیوتیک برای مرغ‌های مادر گوشتی‌ ‌بود.‌ ‌روش‌کار: از طرحی کاملاً تصافی با 4 تیمار، 2 تکرار و 10 زیرمشاهده در هر واحد آزمایشی استفاده شد. جیره‌های آزمایشی شامل مقادیر صفر(شاهد0)S، 05/0 (05/0‌S‌)، 1/0(1/0)S و 2/0(2/0‌S‌) درصد سینبیوتیک بود. کیفیت و وزن تخم‌مرغ به صورت روزانه تعیین شد. فراسنجه‌های خونی، تولید تخم‌مرغ و درصد جوجه‌درآوری به صورت هفتگی اندازه‌گیری شد. کلسترول زرده، وزن تخمدان و تعداد فولیکول‌های بزرگ تخمدان در پایان آزمایش مورد ارزیابی قرار گرفت . داده‌ها با روش ‌GLM‌ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج:‌ ‌شاخص زرده در تیمار 1/0‌S‌(32/0±63/40)% بطور معنی‌داری از تیمارهای 05/0‌S‌ و 2/0‌S‌ کمتر بود (05/0‌p<‌)، ولی با تیمار شاهد تفاوت معنی‌داری نداشت (05/0‌.)p> همچنین سینبیوتیک اثر معنی‌داری بر سایر صفات کیفی تخم‌مرغ، وزن تخم‌مرغ و درصد جوجه‌درآوری نداشت (05/0‌p>‌.) درصد تولید تخم‌مرغ، وزن تخمدان و تعداد فولیکول‌های بزرگ تخمـدان در تیمـار 2/0‌S بـطـور معنـی‌داری نسبت به سایر تیمارها کاهش یافت (05/0‌p<‌.) سینبیوتیک بطور معنی‌داری گلوکز پلاسما در تیمار 1/0‌ S‌mg/dL(67/5 ±22/214) را افزایش داد (05/0‌p<‌)، اما تأثیر معنی‌‌‌داری بر غلظت ‌HDL‌ و تری‌گلیسرید پلاسما و همچنین کلسترول زرده نداشت (05/0‌p>‌.) بعلاوه غلظت کلسترول پلاسما در تیمارهای 1/0‌ S‌mg/dL(09/9‌±‌26/150) و 2/0‌ mg/dL(S17/13±93/154) در هفته آخر آزمایش بطور معنی‌داری از گروه شاهدmg/dL(53/5±95/184) کمتر بود (05/0‌p<‌.) نتیجه‌گیری نهایی:‌ ‌استفاده از سینبیوتیک ،در سطح 1/0 % جیره مرغ‌های مادر گوشتی، اثرات مثبتی بر عملکرد آنها دارد .

کلیدواژگان
فراسنجه‌های خونی؛ مرغ مادر گوشتی؛ کیفیت تخم‌مرغ؛ جوجه‌درآوری؛ سینبیوتیک