داخلی     آرشيو مقاله     مرغ مادر
Share/Save/Bookmark
 
پنجشنبه ۲۰ فروردين ۱۳۹۴ ساعت ۱۳:۲۹
کد مطلب : 9692
 

برآورد میزان نیاز آهن مرغ‌های مادر گوشتی در اواخر دوره تولید با استفاده از مدل‌های غیرخطی
محمود عباسی ؛ مجتبی زاغری؛ مهدی گنج خانلو
 
برآورد میزان نیاز آهن مرغ‌های مادر گوشتی در اواخر دوره تولید با استفاده از مدل‌های غیرخطی
زمینه مطالعه: تاکنون تحقیقی در زمینه نیاز آهن مرغ‌های مادر گوشتی انجام نشده است. هدف: آزمایش برای تعیین نیاز آهن مرغ مادر گوشتی با استفاده از مدل‌های غیر خطی انجام شد. روش کار: 48 قطعه مرغ مادر گوشتی( سویه کاب 500) به صورت انفرادی در قفس‌های گالوانیزه قرار گرفتند. مرغ‌ها مدت 3 هفته جهت تخلیه ذخایر آهن تغذیه شدند. در 62 هفتگی، مرغ‌ها به صورت تصادفی به 4 تیمار (‌ppm82 ،67،52 ،37 ‌ آهن) با 4 تکرار اختصاص یافتند. وزن بدن، تولید تخم‌مرغ و وزن تخم‌مرغ در طول 6 هفته آزمایش اندازه‌گیری شدند. نتایج: بر اساس نتایج حاصل از مدل‌ خط شکسته میزان نیاز آهن برای صفات سرانه تولید تخم‌مرغ، وزن تخم مرغ، وزن توده تخم‌مرغ، میزان آهن کبد، سرم، مغز استخوان، طحال و تخم مرغ به ترتیب ‌ppm65، 62، 54، 72، 57، 63 و 64 بود. آهن مورد نیاز برآورد شده با استفاده از مدل لوجستیک برای صفات میزان آهن کبد، طحال، سرم خون و مغز استخوان به ترتیب ppm66، 53، 129 و 58 بود. مدل نمایی میزان نیاز آهن را برای صفات وزن تخم‌مرغ، میزان آهن کبد، طحال، سرم خون و مغز استخوان به ترتیب ‌ppm62، 96، 70، 73 و 111 برآورد کرد. بر اساس مدل تابعیت درجه دو نیز میزان نیاز آهن برای صفات سرانه تولید تخم‌مرغ، وزن تخم مرغ، میزان آهن کبد، سرم، مغز استخوان، طحال و تخم مرغ به ترتیب ‌ppm 65،66،71،220،51،70 و 62 بود. در میان 4 مدل مورد استفاده، با توجه به پایین بودن واریانس بین نیازهای برآوردی، مدل خط شکسته برآورد دقیق‌تری از نیاز آهن داشت. نتیجه‌گیری نهایی: نیاز آهن در مرغ‌های مادر گوشتی در اواخر دوره تولید بیش از میزان توصیه شده (راهنمای پرورش کاب 500، ppm 55) است.

کلیدواژگان
مرغ مادر گوشتی؛ برآورد نیاز؛ آهن؛ مدل‌های غیرخطی