داخلی     آرشيو مقاله     تخم مرغ
Share/Save/Bookmark
 
سه شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۲ ساعت ۰۹:۵۲
کد مطلب : 8784
 

بررسي مقايسه اي آلودگي به سالمونلا و استافيلوكوكوس آرئوس در تخم مرغ هاي بومي و صنعتي در منطقه قم
مريم اختلاط ، سيد جمال الدين رضواني ، امير بهادر صفرلو
 
بررسي مقايسه اي آلودگي به سالمونلا و استافيلوكوكوس آرئوس در تخم مرغ هاي بومي و صنعتي در منطقه قم
تخم مرغ در ميان غذاهاي با منشاء دامي، توانايي بالايي در انتقال عوامل بيماريزاي قابل انتقال از غذا به انسان دارد. از سويي در صنايع غذايي، تخم مرغ براي توليدات مختلف مانند مايونز، بستني و ديگر غذاهاي فراوري شده كه بدون حرارت و يا نيم پخت مصرف مي شود، به كار مي رود. سالمونلا از معمول ترين عوامل تورم روده و مسموميت هاي غذايي در جهان است. استافيلوكوكوس آرئوس، يكي از سه عامل عمده بيماريزايي است كه توسط غذا در سطح جهان منتقل و سبب مسموميت غذايي مي شود. هدف اين تحقيق، تعيين احتمال انتقال سالمونلا و استافيلوكوكوس آرئوس از طريق تخم مرغ به مصرف كننده است. در اين بررسي در مجموع، 120 عدد تخم مرغ (60 عدد بومي و 60 عدد صنعتي) از مناطق مختلف شهرستان قم جمع آوري و در شرايط آسپتيك به آزمايشگاه منتقل شد. به منظور بررسي سالمونلا پس از كشت محتويات تخم مرغ (زرده و سفيده) بر طبق روش مرجع، كلوني هاي مشكوك به سالمونلا در محيط هاي سه قندي حاوي آهن (TSI)، اوره و ليزين دكربوكسيلاز(LD) آگار تلقيح و پس از انجام آزمايش هاي تفريقي وسرولوژي، موارد مثبت مشخص شدند. به منظور بررسي استافيلوكوكوس آرئوس، پس از غني سازي محتويات تخم مرغ (زرده و سفيده) در دماي 37 درجه به مدت 24 ساعت در محيط گوشت پخته (cooked meat) حاوي
10% نمك، در محيط برد پاركر آگار (Baird Parker) به مدت 48 ساعت انكوبه گرديد. سپس كلوني هاي مشكوك مورد آزمايش كواگولاز قرار گرفت. نتايج نشان دادند كه يك مورد از تخم مرغ هاي بومي (66/1%) آلوده به سالمونلا انتريتيديس بوده ، اما هيچ يك از تخم مرغ هاي صنعتي آلوده نبوده است. از طرفي 24 (40%) عدد از 60 عدد تخم مرغ سنتي آلوده به استافيلوكوكوس آرئوس كواگولاز مثبت بود، در صورتي كه تنها 2 (3/3%) عدد از تخم مرغ هاي صنعتي آلوده به اين باكتري بودند؛ بنابراين مصرف تخم مرغ هاي سنتي بويژه در غذاهاي حاوي تخم مرغ خام، مانند مايونز و دسرها خطرناك است. اين نتايح، توجه بيشتر مراكز مسوول نظارتي در كنترل توليد و عرضه تخم مرغ هاي سنتي را ضروري مي نمايد.

کليدواژگان: سالمونلا، استافيلوكوكوس آرئوس، تخم مرغ، قم