داخلی     آرشيو مقاله     تخم مرغ
Share/Save/Bookmark
 
يکشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۳۵
کد مطلب : 10496
 

تفكيك و تخليص آنتي ژنهاي سفيده تخم مرغ
دين محمدپوري فروغه, پزشكي محمد
 
تفكيك و تخليص آنتي ژنهاي سفيده تخم مرغ
تخم‌‌مرغ يكي از مهمترين مواد غذايي است كه آلرژي يا ازدياد‌‌حساسيت‌‌فوري نسبت به پروتئينهاي آن در جوا‌‌مع مختلف و سنين متفاوت مشاهده مي‌‌گردد . با توجه به تعدد موارد آلرژي به پروتئينهاي سفيدة‌‌تخم‌‌مـــرغ و نياز به جداسازي اجزاء آلرژن اين ماده براي بكارگيري آنها در تشخيص و درمان افراد مستعد از نظر ژنتيكي يا Atopic ، اين پژوهش انجام گرديد .
تحقيق حاضر در آزمايشگاه ايمنــي‌‌شناسي دانشكدة بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي تهرا‌‌ن به روش توصيفي از نوع اكتشافي انجام گرديد.در ابتداي كار سوسپانسيوني از عصارة خام سفيدة‌‌تخم‌‌مرغ تهيه شد و ميزان پروتئين توتال آن اندازه‌‌گيري گرديد ، سپس با استفاده از كروماتوگرافـي تعويض‌‌يوني ، ايمونوا‌‌لكتروفورز و SDS-PAGE اجزاي آلرژن سفيدة‌‌تخم‌‌مرغ تفكيك و تخليص گرديدند.
با استفاده از كروماتوگرافـي تعويض‌‌يونـــي سه جزء به نامهاي F1 ، F2 وF3 در pHهاي مشخص از يكديگر تفكيك شدند . به منظورارزيابي خلوص اين اجزا ، از آزمون ايمونوا‌‌لكتروفورز و SDS-PAGE استفاده گرديد . در هردو آزمون ، F1 باندهاي متعدد پروتئيني ،F2 فقط يك باند پروتئينـي و F3 يك باندمشخص و يك باند ضعيف ايجاد كردند . از روش SDS-PAGE همچنين براي تعيين وزن ملكولي پروتئينهاي مختلف سفيدة تخم‌‌مرغ در مقايسه با استاندارد استفاده گرديد و نتايــج اين آزمون مشخص نمودكه F2 اوترانسفرين وF3 اوآلبومين مي‌‌باشند.
نتيجة نهائي اين پژوهش نشان داد كه اوترانسفرين بدست آمده از درجه خلوص بالايي برخوردار است ولي اوآلبومين حاوي بخش خيلي كمي ناخالصي است .

كليد واژه: اوآلبومين، اوترانسفرين، سفيده تخم مرغ