داخلی     آرشيو مقاله     تخم مرغ
Share/Save/Bookmark
 
پنجشنبه ۴ دی ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۰۰
کد مطلب : 9560
 

مطالعه اثرات تابش ليزر موج پيوسته در محدوده مرئي بر خصوصيات فيزيکوشيميايي پروتئين هاي سفيده تخم مرغ
محمودي رزاق, حسين زاده محمدسعيد, صفري ابراهيم, موسوي ميرحسن, زارع پيمان, فخري اميد, فرشي ياشار
 
مطالعه اثرات تابش ليزر موج پيوسته در محدوده مرئي بر خصوصيات فيزيکوشيميايي پروتئين هاي سفيده تخم مرغ
چکیده:
مقدمه: امروزه مصرف کنندگان مواد غذايي خواستار بکارگيري روش هاي نگهداري و محافظت نو و مطمئن مي باشند. در اين راستا استفاده از تابش هاي نوري مختلف در صنعت غذا در جهت محافظت آن به عنوان يک تکنولوژي جديد مطرح بوده و اين روش در غيرفعال سازي شمار زيادي از ميکروارگانيسم ها بويژه اغلب ميکروارگانيسم هاي پاتوژن عامل عفونت و مسموميت زاي حاصل از غذا بسيار مناسب مي باشند، با اين وجود تاثير تابش هاي مختلف بر خصوصيات فيزيکوشيميايي غذا و اجزء آن از چالش هاي مهم کاربرد اين تيمار در صنايع غذايي مي باشد.
مواد و روش ها: در مطالعه حاضر اثرات تابش ليزرهاي موج پيوسته در محدوده مرئي برخصوصيات ساختاري (با استفاده از SDS -PAGE) و فيزيکوشيميايي (ارزيابي خصوصيات ارگانولپتيکي وpH ) پروتئين هاي سفيده تخم مرغ مورد مطالعه قرار گرفت.
يافته ها: نتايج حاصل از تاثير تابش ليزرهاي محدوده مرئي در حداکثر قدرت و در بالاترين دوره زماني بکار رفته (180 دقيقه) با استفاده از ارزيابي الکترفورز نشان داد که هيچ گونه تغييري در خصوصيات ساختماني پروتئين هاي سفيده تخم مرغ وجود نداشته و همچنين اثرات نامطلوبي در خصوصيات ارگانولپتيکي سفيده تخم مرغ مشاهده نشد. در ارزيابي مقادير pH نيز هيچ گونه اختلاف آماري معني داري بين نمونه هاي کنترل و تيمارهاي صورت گرفته در اين مطالعه مشاهده نشد.
نتيجه گيري: از روش تابش ليزر در محدوده مرئي مي توان به عنوان روش سالم سازي جديدي در تخم مرغ هاي شکسته استفاده نمود، اگرچه تحقيقات بيشتر در مورد توانايي ضد ميکروبي اين ليزرها بايد صورت گيرد.

كليد واژه: الکتروفورز، پروتئين، سفيده تخم مرغ، ليزر موج پيوسته