داخلی     آرشيو مقاله     تخم مرغ
Share/Save/Bookmark
 
شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۴ ساعت ۱۸:۳۲
کد مطلب : 10172
 

تعيين آلودگي سالمونلايي تخم مرغ هاي بومي استان کهگيلويه و بويراحمد با استفاده از تکنيک PCR و ارزيابي مقاومت دارويي
منادي مهدي , كارگر محمد, نقي ها اصغر, محمدي رضا
 
تعيين آلودگي سالمونلايي تخم مرغ هاي بومي استان کهگيلويه و بويراحمد با استفاده از تکنيک PCR و ارزيابي مقاومت دارويي
زمينه و هدف: بيماري هاي منتقل شده از راه غذا، يکي از مشکلات اصلي بهداشتي و اقتصادي در بين کشورهاي صنعتي و غيرصنعتي مي باشند. هدف از اين مطالعه تعيين آلودگي سالمونلايي تخم مرغ هاي بومي استان کهگيلويه و بويراحمد به روش PCR و ارزيابي مقاومت دارويي آنها بود.
روش بررسي: اين مطالعه مقطعي - توصيفي بر روي 210 عدد تخم مرغ بومي جمع آوري شده از استان کهگيلويه و بويراحمد انجام شد. آزمايش هاي بيوشيمايي براي تعيين هويت باکتري هاي جدا شده انجام شد. باکتري هايي که داراي واکنش هاي مشکوک به سالمونلا بودند به وسيله آزمايش PCR با پرايمر اختصاصي ژن invA بررسي شدند. داده ها با آزمون هاي آماري فيشر و مجذور کاي تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: تعداد 14 عدد از تخم مرغ ها (6.66 درصد) آلوده به جنس سالمونلا بودند. بيشترين آلودگي مربوط به منطقه دهدشت و کمتريني آلودگي مربوط به مناطق چاروسا، ديشموک، لنده و باشت بود. ارتباط معني داري بين نوع و ميزان آلودگي و منطقه مورد نظر وجود نداشت. در بررسي مقاومت آنتي بيوتيکي بيشترين مقاومت به پني سيلين (100 درصد) وجود داشت.
نتيجه گيري: عوامل ميکروبي از جمله سالمونلاها مي توانند موجب فساد مواد غذايي و بروز بيماري شوند. جهت پرهيز از ايجاد مقاومت در سالمونلا توصيه مي شود از مصرف بي رويه آنتي بيوتيک در دامداري ها و مرغداري ها اجتناب نمود.

كليد واژه: سالمونلا، تخم مرغ، مقاومت دارويي