داخلی     آرشيو مقاله     تخم مرغ
Share/Save/Bookmark
 
پنجشنبه ۳ دی ۱۳۹۴ ساعت ۱۹:۴۷
کد مطلب : 10264
 

تاثير سطوح مختلف متيونين و پروتئين جيره بر توليد و خصوصيات تخم مرغ مرغ هاي تخم گذار در اواخر دوره تخم گذاري
ساكي علي ‌اصغر, حقي مرتضي, رحمت نژاد عنايت
 
تاثير سطوح مختلف متيونين و پروتئين جيره بر توليد و خصوصيات تخم مرغ مرغ هاي تخم گذار در اواخر دوره تخم گذاري
اين آزمايش جهت بررسي اثرات سطوح مختلف پروتئين (13 و 15 درصد) و متيونين (0.25، 0.30 و 0.35 درصد) بر عملکرد و شاخص هاي کيفي تخم مرغ در اواخر دوره تخم گذاري در مرغان تخم گذار انجام شد. تعداد 96 قطعه مرغ تخم گذار لگهورن سويه W-36با سن 80 هفته در يک آزمايش فاکتوريل 3×2 در قالب طرح کاملا تصادفي مورد استفاده قرار گرفت. نتايج آزمايش نشان داد که با افزايش سطح متيونين بطور معني داري درصد توليد و وزن تخم مرغ افزايش يافت (p<0.05). سطوح مختلف پروتئين تاثير معني داري بر درصد توليد و وزن تخم مرغ نداشت. اثر تيمار بر درصد توليد و وزن تخم مرغ معني دار بود (p<0.05)، به طوري که پرندگان تغذيه شده با جيره حاوي 15 درصد پروتئين و 0.35 درصد متيونين بيشترين درصد توليد و وزن تخم مرغ را داشتند. تيمارهاي آزمايشي بر پارامترهاي ديگر (درصد تخم مرغ شکسته و لمبه، شاخص هاي زرده و سفيده، سطح تخم مرغ، نسبت وزن به سطح تخم مرغ، رنگ زرده، واحد هاو، محتوي تخم مرغ و شاخص شکل تخم مرغ) اثر معني دار نداشتند. مي توان نتيجه گرفت که بهترين سطوح پروتئين و متيونين براي توليد تخم مرغ در اواخر دوره تخم گذاري در مرغان تخم گذار به ترتيب 15 و 0.35 درصد مي باشد.