موسسه اطلاعات مرغداری 3 دی 1394 ساعت 19:47 http://infopoultry.net/vdcc0iqs.2bqxe8laa2.html -------------------------------------------------- عنوان : تاثير سطوح مختلف متيونين و پروتئين جيره بر توليد و خصوصيات تخم مرغ مرغ هاي تخم گذار در اواخر دوره تخم گذاري -------------------------------------------------- ساكي علي ‌اصغر, حقي مرتضي, رحمت نژاد عنايت متن : اين آزمايش جهت بررسي اثرات سطوح مختلف پروتئين (13 و 15 درصد) و متيونين (0.25، 0.30 و 0.35 درصد) بر عملکرد و شاخص هاي کيفي تخم مرغ در اواخر دوره تخم گذاري در مرغان تخم گذار انجام شد. تعداد 96 قطعه مرغ تخم گذار لگهورن سويه W-36با سن 80 هفته در يک آزمايش فاکتوريل 3×2 در قالب طرح کاملا تصادفي مورد استفاده قرار گرفت. نتايج آزمايش نشان داد که با افزايش سطح متيونين بطور معني داري درصد توليد و وزن تخم مرغ افزايش يافت (p