داخلی     آرشيو مقاله     مقالات
Share/Save/Bookmark
 
شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۷:۲۷
کد مطلب : 9957
 

برآورد كارايي تكنيكي واحدهاي نيمه مكانيزه پرورش مرغ گوشتي شهرستان گرگان: رهيافت مرزتصادفي
علي دريجاني
 
برآورد كارايي تكنيكي واحدهاي نيمه مكانيزه پرورش مرغ گوشتي شهرستان گرگان: رهيافت مرزتصادفي
تجزيه و تحليل كمي توليد از طريق بررسي مقدار مصرف نهاده ها، همواره از اصول اصلي مديريت كشاورزي به شمار مي رود كه افزايش توليد را از طريق استفاده بهينه از منابع دنبال مي نمايد. پژوهش حاضر به برآورد تابع مرزي توليد و استخراج و تحليل كارايي تكنيكي واحدهاي نيمه مكانيزه پرورش مرغ گوشتي شهرستان گرگان پرداخته است. آمار اطلاعات پيمايشي مورد نياز در بهار سال 1388 از طريق طراحي و تكميل پرسشنامه جمع آوري گرديد. عوامل موثر بر توليد و كارايي فني واحدها از طريق برازش تابع توليد مرزتصادفي به فرم كاب- داگلاس استخراج شد و در گروه هاي مختلف مديريتي و مقياس مقايسه گرديد. نتايج پژوهش نشان داد ميانگين كارايي تكنيكي واحدهاي نيمه مكانيزه 66/57 درصد مي باشد كه بيانگر ناكارايي تكنيكي بوده و امكان افزايش محصول با استفاده از نهاده ها و فن آوري موجود فراهم مي باشد. بر اساس يافته ها، آسيب شناسي وضعيت موجود، نهادينه سازي بكارگيري نيروهاي كارشناس و برگزاري دوره هاي آموزشي و ترويجي كاربردي در جهت تقويت دانش مرغداران ضرورتي اجتناب ناپذير است. در اين راستا پيشنهاد مي شود صدور مجوز بهره برداري براي متخصصين و نيروهاي آموزش ديده در اولويت قرار گيرد. ضمن آنكه در شرايط اجراي هدفمندي يارانه ها، لازم است دولت با اتخاذ سياست هاي قيمتي و تجاري مناسب، نوسان هاي بي رويه و غيرقابل پيش بيني در نهاده ها و بازاريابي محصولات توليدي را با اِعمال سياست هاي هماهنگ و هدفمند، كاهش و كنترل نمايد.

کليدواژگان: كارايي تكنيكي، تابع توليد، مرغ گوشتي، نيمه مكانيزه، مرزتصادفي