داخلی     آرشيو مقاله     مقالات
Share/Save/Bookmark
۱ نظر
 
چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۱ ساعت ۰۹:۰۶
کد مطلب : 7673
 

تجزيه و تحليل بهره وري عوامل توليد در صنعت طيور مرغ گوشتي«مطالعه موردي: استان گيلان»
شيوا پوركند، محمدكريم معتمد
 
تجزيه و تحليل بهره وري عوامل توليد در صنعت طيور مرغ گوشتي«مطالعه موردي: استان گيلان»
علي رغم افزايش واحدهاي مرغداري در سال هاي اخير، توليدات اين بخش رشد متناسب با پتانسيل موجود را نداشته است. در اين راستا عواملي همچون بهره وري پايين عوامل توليد، عدم كارايي واحدهاي توليدي و ضعف مديريت نقش داشته و تحقيق حاضر با هدف تجزيه و تحليل بهره وري توليد در ارتباط با واحدهاي مرغ گوشتي استان گيلان در سال 89-88 انجام شد. نتايج حاصل از تحقيق با استفاده از تخمين تابع لگاريتمي توليد، نشان داد كه چهار عامل دان، نيروي كار، بهداشت و جوجه ي يك روزه تاثير معني داري بر توليد داشته و در بين اين عوامل، دان طيور با داشتن بالاترين ضريب(22/64%) موثرترين و بعد از آن جوجه ي يك روزه با ضريب 24% و ساير عوامل در مراتب بعدي اهميت قرار دارند. تحليل بهره وري جزئي عوامل توليد، از ديگر اهداف اين تحقيق بود كه در اين رابطه مشخص گرديد بهره وري متوسط و نهايي عامل دان، به ترتيب 38 و 24% واحد، بهره وري متوسط و نهايي نيروي كار، به ترتيب 003/0 و 00027/0 واحد، بهره وري متوسط و نهايي جوجه ي يك روزه به ترتيب 0015/0 و 00043/0 واحد، بهره وري متوسط و نهايي عامل بهداشت و درمان به ترتيب 003/0 و 00024/0 واحد بود. در محاسبه ي ميزان استفاده از نهاده ها(نحوه ي تخصيص بهينه ي عوامل توليد)، مشخص شد كه ميانگين اين مقدار براي دان 54/1، براي نيروي كار 00027/0 و براي جوجه ي يك روزه 0003/0 بود. به منظور آگاهي از كارايي واحدها در استفاده از نهاده ها، اقدام به محاسبه ي كارايي فني واحدها گرديد كه متوسط كارايي واحدها 90% به دست آمد. بدين معني كه به طور متوسط، واحدها در استفاده از نهاده ها به-صورت فيزيكي 90% كارا بوده اند.


کليدواژگان: بهره وري، تابع توليد، كارايي فني، مرغ گوشتي
 


مممم
۱۳۹۳-۱۲-۰۳ ۱۱:۱۷:۱۸
بدنیس