داخلی     آرشيو مقاله     مقالات
Share/Save/Bookmark
 
سه شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۰۹
کد مطلب : 9538
 

عوامل موثر بر كارايي تكنيكي واحدهاي مرغداري گوشتي شهرستان سنقر و كليايي
قادر دشتي، سميه ياوري، اسماعيل پيش بهار ، باب اله حياتي
 
عوامل موثر بر كارايي تكنيكي واحدهاي مرغداري گوشتي شهرستان سنقر و كليايي
نظر به اهميت توليد گوشت مرغ به عنوان يك محصول پروتئيني استراتژيك نمي توان اهميت استفاده از سرمايه گذاري هاي انجام شده در زمينه تقويت صنعت طيور كشور ايران را ناديده گرفت. مطابق آمار از حدود 17 هزار واحد مرغداري گوشتي كشور، 800 واحد در استان كرمانشاه فعاليت مي كنند و از اين ميان حدود 17 درصد از مرغداري هاي استان در شهرستان سنقر و كليايي قرار دارند. ارتقائ كارايي تكنيكي به عنوان يكي از راهكارهاي بهره گيري مطلوب و اقتصادي از منابع موجود و بهبود وضعيت توليد مطرح است. در اين پژوهش كارايي تكنيكي واحدهاي مرغداري گوشتي و عوامل موثر بر آن با استفاده از رهيافت تابع توليد مرزي تصادفي و تخمين همزمان مدل ناكارايي تكنيكي انجام گرفت. داده هاي مورد نياز از 100 واحد مرغداري گوشتي شهرستان سنقر و كليايي از طريق پرسشنامه جمع آوري شد. ميانگين كارايي تكنيكي 17/82 درصد محاسبه گرديد. همچنين نتايج نشان داد كه عواملي مانند تعداد جوجه يكروزه، سطح تجهيزات و تعداد دوره هاي توليد در سال داراي اثر مثبت و معني داري بركارايي تكنيكي مي باشند.

کليدواژگان: تابع توليد مرزي تصادفي، سنقر و كليايي، كارايي تكنيكي، مرغداري گوشتي