داخلی     آرشيو مقاله     تغذیه
Share/Save/Bookmark
 
شنبه ۲۹ تير ۱۳۹۲ ساعت ۱۳:۱۵
کد مطلب : 8290
 

اثر تغذيه سطوح مختلف پروتئين و ترئونين بر پاسخ هاي ايمونولوژيك جوجه هاي گوشتي
محمد علي عباسي، سيداميرحسين مهدوي، عبدالحسين سميع
 
اثر تغذيه سطوح مختلف پروتئين و ترئونين بر پاسخ هاي ايمونولوژيك جوجه هاي گوشتي
به منظور بررسي تاثير سطوح مختلف پروتئين و ترئونين بر عملكرد و پاسخ هاي سيستم ايمني جوجه هاي گوشتي، آزمايشي با استفاده از 432 قطعه جوجه خروس گوشتي سويه راس 308 انجام پذيرفت. جوجه ها بهصورت تصادفي به 9 تيمار آزمايشي و 4 تكرار (12 جوجه در هر تكرار) در قالب يك آزمايش فاكتوريل 3×3 بر پايه طرح كاملاً تصادفي اختصاص يافتند. فاكتورهاي مورد بررسي شامل سطوح مختلف پروتئين با 3 سطح 100، 95 و 90 درصد توصيه هاي راهنماي پرورش سويه راس و سطوح مختلف ترئونين با 3 سطح 100، 110 و 120 درصد توصيه هاي راهنماي پرورش سويه راس بودند. يافته هاي مطالعه حاضر نشان داد كه هر چند استفاده از سطوح مختلف پروتئين و ترئونين تاثير معنيداري بر تيتر آنتي بادي عليه ويروس بيماري نيوكاسل نداشت، اما كاهش سطح پروتئين جيره، موجب كاهش پاسخهاي ايمني هومورال اوليه (16/0P=) و ثانويه (13/0P=) عليه گلبول قرمز گوسفندي در يك سطح حاشيه اي گرديد؛ با اين وجود افزايش 10 درصدي سطح ترئونين جيره توانست اين پاسخ ها را به شكل موثري بهبود بخشد (05/0P<). استفاده از جيره هاي با حداقل 110 درصد نياز ترئونين سبب كاهش معني دار نسبت هاي آلبومين به گلوبولين (01/0P<) و هتروفيل به لنفوسيت (05/0P<) گرديد. اين پاسخ ها به دليل تاثير قابل توجه سطوح بالاي ترئونين بر افزايش سطح گلوبولينهاي سرم و همچنين درصد لنفوسيت ها بروز نموده بود (05/0P<). اثر متقابل بين سطوح مختلف پروتئين و ترئونين در پاسخ بافتهاي لنفاوي معني دار بود (05/0P<) و بالاترين وزن نسبي طحال و بورس فابريسيوس و همچنين بيشترين تعداد غده لنفاوي غير منتشره ناحيه لاميناپروپرياي ژژنومي، متعلق به پرندگاني بود كه از بالاترين سطوح پروتئين و ترئونين استفاده نموده بودند. لذا نتايج آزمايش حاضر بيانگر آن است كه هرچند كاهش 10 درصدي پروتئين جيره سبب كاهش پاسخهاي ايمني هومورال و وزن نسبي بورس فابريسيوس در جوجههاي گوشتي گرديد، اما افزودن حداقل 110 درصد ترئونين توصيه شده توانست پاسخهاي ايمني هومورال، درصد گلوبولينهاي خوني و هم چنين نسبت لنفوسيتها را بهبود بخشد.

کليدواژگان: جوجه هاي گوشتي، پروتئين، ترئونين، سيستم ايمني