موسسه اطلاعات مرغداری 29 تير 1392 ساعت 13:15 http://infopoultry.net/vdca.onak49nuw5k14.html -------------------------------------------------- عنوان : اثر تغذيه سطوح مختلف پروتئين و ترئونين بر پاسخ هاي ايمونولوژيك جوجه هاي گوشتي -------------------------------------------------- محمد علي عباسي، سيداميرحسين مهدوي، عبدالحسين سميع متن : به منظور بررسي تاثير سطوح مختلف پروتئين و ترئونين بر عملكرد و پاسخ هاي سيستم ايمني جوجه هاي گوشتي، آزمايشي با استفاده از 432 قطعه جوجه خروس گوشتي سويه راس 308 انجام پذيرفت. جوجه ها بهصورت تصادفي به 9 تيمار آزمايشي و 4 تكرار (12 جوجه در هر تكرار) در قالب يك آزمايش فاكتوريل 3×3 بر پايه طرح كاملاً تصادفي اختصاص يافتند. فاكتورهاي مورد بررسي شامل سطوح مختلف پروتئين با 3 سطح 100، 95 و 90 درصد توصيه هاي راهنماي پرورش سويه راس و سطوح مختلف ترئونين با 3 سطح 100، 110 و 120 درصد توصيه هاي راهنماي پرورش سويه راس بودند. يافته هاي مطالعه حاضر نشان داد كه هر چند استفاده از سطوح مختلف پروتئين و ترئونين تاثير معنيداري بر تيتر آنتي بادي عليه ويروس بيماري نيوكاسل نداشت، اما كاهش سطح پروتئين جيره، موجب كاهش پاسخهاي ايمني هومورال اوليه (16/0P=) و ثانويه (13/0P=) عليه گلبول قرمز گوسفندي در يك سطح حاشيه اي گرديد؛ با اين وجود افزايش 10 درصدي سطح ترئونين جيره توانست اين پاسخ ها را به شكل موثري بهبود بخشد (05/0P