داخلی     آرشيو مقاله     تغذیه
Share/Save/Bookmark
 
شنبه ۲۶ تير ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۵۳
کد مطلب : 10887
 

بررسي عملكرد و سيستم ايمني هومورال جوجه ‌هاي گوشتي تغذيه شده با سطوح مختلف پروبيوتيک و روغن سويا
نايب پور مهدي, فرهومند پرويز, دانشيار محسن
 
بررسي عملكرد و سيستم ايمني هومورال جوجه ‌هاي گوشتي تغذيه شده با سطوح مختلف پروبيوتيک و روغن سويا
چکیده:
در اين تحقيق اثرات افزودن سطوح مختلف روغن سويا (2، 4 و 6 درصد جيره) و پروبيوتيک پريمالاک (صفر، 0.1 و 0.15 درصد جيره) در فاصله‌ سني 7 تا 42 روزگي بر عملكرد و سيستم ايمني جوجه‌ هاي گوشتي مورد بررسي قرار گرفت. براي اين منظور از 540 قطعه جوجه‌ نر يكروزه‌ سويه‌ كاپ در 9 گروه 60 تايي استفاده شد و هر گروه در 6 قفس 10 تايي قرار گرفتند و 6 تكرار (قفس) به هر يک از تيمارهاي آزمايشي اختصاص پيدا كردند. تيمارهاي آزمايشي در قالب يک آزمايش فاكتوريل 3‌×‌3 بر پايه‌ طرح كاملا تصادفي مورد بررسي قرار گرفتند. همه‌ پرندگان يک جيره‌ مشابه آغازين را تا سن 7 روزگي دريافت كردند ولي بعد از آن با جيره هاي آزمايشي رشد (از 7 تا 21 روزگي) و پاياني (از 22 تا 42 روزگي) داراي سطوح متفاوت پروبيوتيک و روغن سويا تغذيه شدند. نتايج حاصله نشان داد كه استفاده از روغن سويا يا پروبيوتيک باعث بهبود مقدار مصرف خوراک، افزايش وزن و ضريب تبديل خوراكي شد (P<0.01)، بعلاوه يک اثر متقابل معني ‌دار بين مصرف پروبيوتيک و روغن سويا براي ضريب تبديل خوراک مشاهده شد (P<0.05). افزودن پروبيوتيک يا روغن سويا منجر به افزايش مصرف خوراک در 24 ساعت بعد از تزريق واكسن و تيتر پادتن توليد شده در مقابل واكسن گامبورو شد در حالي كه كاهش غلظت سرولوپلاسمين پلاسما و نسبت هتروفيل به لنفوسيت خون را باعث گرديدند (P<0.01). بعلاوه يک اثر منقابل معني ‌داري بين روغن سويا و پروبيوتيک براي مصرف خوراک و تيتر پادتن توليد شده مشاهده شد (P<0.05). هيچ كدام از تيمارهاي آزمايشي تاثير معني‌ داري بر وزن نسبي بورس فابرسيوس نداشتند اما افزودن پروبيوتيک به طور معني‌ داري وزن نسبي طحال را در سن 42 روزگي افزايش داد. به طور كلي استفاده از 0.1 درصد پروبيوتيک همراه با 4 درصد روغن سويا بهترين تاثير را بر عملكرد جوجه ‌هاي گوشتي نشان داد، اما بهترين پاسخ سيستم ايمني (غلظت پايين تر سرولوپلاسمين و نسبت كمتر هتروفيل به لنفوسيت خون) با مصرف هم زمان سطوح 0.1 يا 0.15 درصد پروبيوتيک و سطح بالاتر روغن سويا (6 درصد) به دست آمد.

كليد واژه: پروبيوتيک، جوجه هاي گوشتي، سيستم ايمني، روغن سويا