داخلی     آرشيو مقاله     مرغ گوشتی
Share/Save/Bookmark
 
سه شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۴۸
کد مطلب : 9539
 

بررسي اثرسطوح مختلف مخلوط گياهان دارويي گزنه، پونه و کاکوتي برعملکرد، کيفيت لاشه و پارامترهاي بيوشيميايي و سلول هاي سفيد خون جوجه هاي گوشتی
نوبخت علي, رحيم زاده محمدرضا, صفاشهر عليرضا
 
بررسي اثرسطوح مختلف مخلوط گياهان دارويي گزنه، پونه و کاکوتي برعملکرد، کيفيت لاشه و پارامترهاي بيوشيميايي و سلول هاي سفيد خون جوجه هاي گوشتی
گياهان دارويي و مشتقات آنها به عللي نظير راحتي کاربرد، فراواني و نداشتن اثرهاي سوء قابل توجه به عنوان افزودني هاي اثربخش در طيور مورد استفاده قرار مي گيرند. در اين راستا آزمايشي به منظور ارزيابي اثر سطوح مختلف مخلوط گياهان دارويي گزنه، پونه و کاکوتي در مراحل آغازين و رشد بر عملکرد، کيفيت لاشه و فراسنجه هاي بيوشيميايي و سلول هاي سفيد خون جوجه هاي گوشتي انجام شد. در اين آزمايش تعداد 324 قطعه جوجه گوشتي سويه راس 308 در قالب طرح کاملا تصادفي با 9 تيمار و 3 تکرار (هر تکرار داراي 12 قطعه جوجه) از سن 1 تا 42 روزگي مورد آزمايش قرار گرفتند. گروه هاي آزمايشي شامل 1) شاهد (بدون استفاده از گياهان دارويي) و در گروه هاي ديگر مخلوط گياهي مورد استفاده به ترتيب در دوره هاي آغازين و رشد عبارت بودند از: 2) 0.75% در هر دو دوره، 3) صفر و 0.75%، 4) 0.75% و صفر، 5) 1.5% و 0.75%، 6) 0.75% و 1.5%، 7) صفر و 1.5%، 8) 1.5% و صفر و 9) 1.5%. نتايج بدست آمده نشان داد که استفاده از سطوح مختلف از مخلوط گياهان دارويي گزنه، پونه و کاکوتي در مراحل آغازين و رشد داراي اثرهاي معني داري بر عملکرد، ويژگي هاي لاشه و سلول هاي سفيد خون جوجه هاي گوشتي مي باشد (0.05>p). بر اين اساس، بالاترين مقدار افزايش وزن روزانه (59.75 گرم)، بهترين ضريب تبديل غذايي (1.9)، بالاترين درصد لاشه (74.04) و بيشترين درصد سنگدان (2.77) در گروه آزمايشي 3 و بهترين سطح سلول هاي سفيد خون در گروه آزمايشي 9 مشاهده گرديد، هر چند که در اين موارد تفاوت معني داري بين گروه هاي آزمايشي با گروه شاهد وجود نداشت.

كليد واژه: متغيرهاي بيوشيميايي، جوجه گوشتي، کيفيت لاشه، ايمني، گياهان دارويي، عملکرد