داخلی     آرشيو مقاله     تغذیه
Share/Save/Bookmark
 
چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۱ ساعت ۱۴:۵۸
کد مطلب : 7793
 

تاثير سطوح مختلف نيم دانه برنج بر عملكرد و خصوصيات لاشه جوجه هاي گوشتي
مهرداد ايراني، شاهين عبادي، حسن صالح
 
تاثير سطوح مختلف نيم دانه برنج بر عملكرد و خصوصيات لاشه جوجه هاي گوشتي
تحقيق حاضر به منظور بررسي تاثير سطوح مختلف جايگزيني نيم­دانه برنج با ذرت در دوره­ رشد جوجه­هاي گوشتي انجام شد. تعداد 400 قطعه جوجه يك روزه گوشتي سويه راس 308 در قالب طرح كاملا تصادفي، به مدت 42 روز در 5 تيمار و با 4 تكرار 20 قطعه ­اي، گروه­بندي شدند. تيمارها شامل جيره شاهد، 10 درصد جايگزيني نيم دانه با ذرت در جيره ( R1 )، 20 درصد جايگزيني نيم دانه با ذرت در جيره ( R2 )، 30 درصد جايگزيني نيم دانه با ذرت در جيره ( R3 )، 40 درصد جايگريني نيم دانه با ذرت در جيره ( R4 ) بودند. همه جيره­ها داراي انرژي و پروتئين يكسان بوده و براساس توصيه هاي انجمن ملي تحقيقات ( NRC ، 1994) تنظيم شدند. ميانگين وزن هفتگي، افزايش وزن روزانه، ضريب تبديل غذايي، خوراك مصرفي به صورت هفتگي در دوره رشد محاسبه گرديد. جوجه ها تا 20 روزگي با يك جيره تجاري تغذيه شدند. آزمايش از سن 21 روزگي شروع شد. بيشترين افزايش وزن بدن در جوجه­هاي گروه شاهد، R1 و R2 در طي هفته­هاي چهارم، پنجم و ششم مشاهده شد (05/0 P< ). نتايج اين آزمايش نشان ­مي­دهد ، كه جايگزين كردن نيم دانه برنج تا سطح 20 درصد، اثرات معني­داري بر وزن كبد، مصرف خوراك و افزايش وزن داشت (05/0 P< ). نتايج اين آزمايش نشان داد كه نيم دانه برنج مي تواند تا سطح 20 درصد در جيره جوجه هاي گوشتي مورد استفاده قرار گيرد.

کليدواژگان: نيم دانه برنج، ذرت، عملكرد، جوجه هاي گوشتي