داخلی     آرشيو مقاله     تخم مرغ
Share/Save/Bookmark
 
دوشنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۲ ساعت ۱۲:۱۰
کد مطلب : 8008
 

مقايسه منابع مختلف اسيدهاي چرب امگا - 3 جهت غني سازي تخم مرغ
مهندس سيدعلي ميرقلنج ، دكتر شعبان رحيمي ، دكتر محسن برزگر ، دكتر محمدعلي كمالي
 
مقايسه منابع مختلف اسيدهاي چرب امگا - 3 جهت غني سازي تخم مرغ
هدف: مقايسه منابع مختلف اسيدهاي چرب امگا - 3 از نظر اقتصادي و كيفي، جهت غني سازي تخم مرغ.
طرح: طرح كاملا تصادفي.
حيوانات: صد و هشتاد قطعه مرغ تخمگذار لگهورن سفيد تاج ساده سن 24 هفتگي.
روش: اين مرغ ها به طور تصافي در گروه هاي 18 تايي (6 قطعه در هر قفس) تقسيم و كاملا تصادفي به مدت 12 هفته باجيره هاي آزمايشي حاوي 5،2.5 و 7.5 درصد دانه كتان، دانه كانولا و پودر ماهي همراه با جيره شاهد برپايه گندم - سويا تغذيه شدند. در انتهاي دوره آزمايشي، درصد اسيدهاي چرب لينولنيك (امگا-3)، لينولئيك (امگا-6)، اولئيك (امگا-9) و برخي از اسيدهاي چرب اشباع اندازه گيري شد.
تجزيه و تحليل آماري: تجزيه واريانس داده ها با نرم افزار SAS و مقايسه ميانگين داده ها نيز توسط آزمون دانكن انجام شد.
نتايج: از نظر درصد اسيدهاي چرب لينولنيك، لينولئيك و همچنين نسبت لينولئيك (امگا-6) به لينولنيك (امگا-3) در زرده تخم مرغ گروههاي مختلف، اختلاف معني داري مشاهد گرديد(P<0.05) كه بيشترين مقدار اسيدلينولنيك در زرده تخم مرغ مربوط به گروه تغذيه شده با 7.5 درصد دانه كتان مشاهده گرديد. در طول دوره آزمايش، اختلافات معني داري بين گروههاي آزمايشي از نظر ميزان تخمگذاري، وزن تخم مرغ، مصرف غذا، تبديل غذايي و همچنين صفات كيفي تخم مرغ مشاهده نگرديد (P>0.05).
نتيجه گيري: از نظر كمي، سطح 7.5 درصد دانه كتان بيشترين ميزان اسيدهاي چرب امگا-3 را در زرده تخم مرغ داشته است ولي با توجه به افزايش نسبتا قابل قبول ميزان اسيد لينولنيك در زرده تخم مرغهاي حاصل از 7.5 درصد دانه كانولا و فراواني كشت و پايين تر بودن قيمت اين دانه در ايران نسبت به دانه كتان و همچنين نداشتن اثر سو اين دانه تا اين سطح بر روي صفات كيفي تخم مرغ و صفات عملكردي مي توان استفاده از سطح 7.5 درصد دانه كانولا را پيشنهاد نمود.
معهذا با توجه به افزايش قابل توجه ميزان اسيدهاي چرب امگا-3 در زرده تخم مرغ در اثر مصرف 7.5 درصد دانه كتان چنانچه ميزان كشت اين محصول در كشور فراوان بوده و از نظر اقتصادي نيز توجيه داشته باشد، استفاده از آن در جيره طيور قابل توصيه است. 

کليدواژگان: اسيدهاي چرب امگا - 3 ، تخم مرغ ، دانه كانولا ، دانه كتان ، پودر ماهي