موسسه اطلاعات مرغداری 30 ارديبهشت 1392 ساعت 12:10 http://infopoultry.net/vdch.vn6t23nv6ftd2.html -------------------------------------------------- عنوان : مقايسه منابع مختلف اسيدهاي چرب امگا - 3 جهت غني سازي تخم مرغ -------------------------------------------------- مهندس سيدعلي ميرقلنج ، دكتر شعبان رحيمي ، دكتر محسن برزگر ، دكتر محمدعلي كمالي متن : هدف: مقايسه منابع مختلف اسيدهاي چرب امگا - 3 از نظر اقتصادي و كيفي، جهت غني سازي تخم مرغ. طرح: طرح كاملا تصادفي. حيوانات: صد و هشتاد قطعه مرغ تخمگذار لگهورن سفيد تاج ساده سن 24 هفتگي. روش: اين مرغ ها به طور تصافي در گروه هاي 18 تايي (6 قطعه در هر قفس) تقسيم و كاملا تصادفي به مدت 12 هفته باجيره هاي آزمايشي حاوي 5،2.5 و 7.5 درصد دانه كتان، دانه كانولا و پودر ماهي همراه با جيره شاهد برپايه گندم - سويا تغذيه شدند. در انتهاي دوره آزمايشي، درصد اسيدهاي چرب لينولنيك (امگا-3)، لينولئيك (امگا-6)، اولئيك (امگا-9) و برخي از اسيدهاي چرب اشباع اندازه گيري شد. تجزيه و تحليل آماري: تجزيه واريانس داده ها با نرم افزار SAS و مقايسه ميانگين داده ها نيز توسط آزمون دانكن انجام شد. نتايج: از نظر درصد اسيدهاي چرب لينولنيك، لينولئيك و همچنين نسبت لينولئيك (امگا-6) به لينولنيك (امگا-3) در زرده تخم مرغ گروههاي مختلف، اختلاف معني داري مشاهد گرديد(P0.05). نتيجه گيري: از نظر كمي، سطح 7.5 درصد دانه كتان بيشترين ميزان اسيدهاي چرب امگا-3 را در زرده تخم مرغ داشته است ولي با توجه به افزايش نسبتا قابل قبول ميزان اسيد لينولنيك در زرده تخم مرغهاي حاصل از 7.5 درصد دانه كانولا و فراواني كشت و پايين تر بودن قيمت اين دانه در ايران نسبت به دانه كتان و همچنين نداشتن اثر سو اين دانه تا اين سطح بر روي صفات كيفي تخم مرغ و صفات عملكردي مي توان استفاده از سطح 7.5 درصد دانه كانولا را پيشنهاد نمود. معهذا با توجه به افزايش قابل توجه ميزان اسيدهاي چرب امگا-3 در زرده تخم مرغ در اثر مصرف 7.5 درصد دانه كتان چنانچه ميزان كشت اين محصول در كشور فراوان بوده و از نظر اقتصادي نيز توجيه داشته باشد، استفاده از آن در جيره طيور قابل توصيه است. کليدواژگان: اسيدهاي چرب امگا - 3 ، تخم مرغ ، دانه كانولا ، دانه كتان ، پودر ماهي