داخلی     آرشيو مقاله     مرغ گوشتی
Share/Save/Bookmark
 
چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۲:۰۶
کد مطلب : 8133
 

اثر اسيد سيتريك و فيتاز ميكروبي بر قابليت هضم ايلئومي و فعاليت آنزيمي سرم خون جوجه هاي گوشتي
روح الله نورمحمدي، سيد محمد حسيني، معصومه وكيلي
 
اثر اسيد سيتريك و فيتاز ميكروبي بر قابليت هضم ايلئومي و فعاليت آنزيمي سرم خون جوجه هاي گوشتي
به منظور بررسي اثر اسيد سيتريك و فيتاز ميكروبي بر قابليت هضم ايلئومي برخي مواد مغذي، ابقاي مواد معدني پلاسما، عملكرد رشد، فعاليت آنزيمي و برخي از فراسنجه هاي سرم خون جوجه هاي گوشتي، تعداد 270 قطعه جوجه گوشتي نر سويه راس 308 در يك آزمايش فاكتوريل 3×3 با سه سطح اسيد سيتريك (0، 3 و 6 درصد) و سه سطح آنزيم فيتاز (0، 500 و 1000 واحد آنزيم در هر كيلوگرم از جيره) در قالب طرح بلوك كامل تصادفي با 9 جيره آزمايشي، سه تكرار و 10 قطعه جوجه در هر تكرار مورد استفاده قرار گرفتند. نتايج نشان داد كه مكمل نمودن جيره ها با فيتاز ميكروبي، افزايش وزن بدن، مصرف خوراك، قابليت هضم ايلئومي مواد مغذي، غلظت كلسترول، تري گليسريد و آنزيم آسپارتات آمينوترانسفراز سرم و غلظت فسفر پلاسما را به طور معني داري (05/0P<) افزايش داد، اما موجب كاهش (05/0P<) غلظت آلكالين فسفاتاز، آلانين آمينوترانسفراز و لاكتات دهيدروژناز سرم و غلظت آهن پلاسما گرديد. همچنين نتايج نشان دهنده آن بود كه افزودن 3 درصد اسيد سيتريك، به طور معني داري (05/0P<) سبب افزايش قابليت هضم ايلئومي پروتئين، انرژي قابل سوخت و ساز ظاهري و فسفر كل گرديد. استفاده از 6 درصد اسيد سيتريك در جيره هاي غذايي موجب كاهش معني دار (01/0P<) صفات عملكردي، قابليت هضم ايلئومي مواد مغذي (به استثناي كلسيم)، غلظت كلسترول و آنزيم آلكالين فسفاتاز سرم، غلظت فسفر و آهن پلاسما گرديد و هم زمان فعاليت آنزيم لاكتات دهيدروژناز سرم را به طور معني داري (05/0P<) افزايش داد. لذا يافته هاي آزمايش حاضر بيان گر آن است كه جيره هاي حاوي 3 درصد اسيد سيتريك مكمل شده با 1000 واحد آنزيم فيتاز موجب بهبود شاخص هاي عملكرد، افزايش قابليت هضم مواد مغذي و ابقاي مواد معدني در جوجه هاي گوشتي گرديد.

کليدواژگان: اسيد سيتريك، جوجه گوشتي، فراسنجه هاي خوني، فيتاز ميكروبي، قابليت هضم ايلئومي