داخلی     آرشيو مقاله     تغذیه
Share/Save/Bookmark
 
سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۴:۰۱
کد مطلب : 8469
 

اثر 1- آلفا هيدروكسي كوله كلسيفرول بر روي عملكرد جوجه هاي گوشتي
ايمان چاكسري ، مجتبي زاغري ، سعيد خلجي
 
اثر 1- آلفا هيدروكسي كوله كلسيفرول بر روي عملكرد جوجه هاي گوشتي
آزمايشي براي بررسي اثر افزودن متابوليت 1- آلفا هيدروكسي كوله­كلسيفرول با و بدون كوله­كلسيفرول و فيتاز ميكروبي در جيره­هاي با سطوح مختلف كلسيم و فسفر بر عملكرد جوجه­هاي گوشتي انجام شد. براي انجام اين آزمايش تعداد 576 قطعه جوجه يك روزه نر (راس 308) با ميانگين وزن 1±40 گرم انتخاب شدند. آزمايش در قالب طرح كاملا تصادفي به صورت فاكتوريل (3×2×2×3) با 4 تكرار و 4 جوجه در هر تكرار انجام شد. فاكتورها شامل 3 سطح از متابوليت 1α-OH-D3 (0، 5 و10 µg/kg)، 2 سطح آنزيم فيتاز (0 و500 FTU/kg)، 2 سطح كوله­كلسيفرول (0 و 5000 ICU/kg)، و3 سطح كلسيم و فسفر (100، 75 و50 درصد مقدار توصيه شده در راهنماي پرورش جوجه گوشتي سويه راس 308) بود. افزودن 10 ميكروگرم 1α-OH-D3 باعث كاهش خوراك مصرفي و همچنين كاهش وزن بدن در سنين 7، 35 و 42 روزگي گرديد (05/0>P و 01/0>P). افزودن 500 واحد آنزيم فيتاز به جيره­هاي حاوي 5 ميكروگرم در كيلوگرم 1α-OH-D3 باعث افزايش معني­دار وزن بدن در سنين 7 و 14 روزگي شد (05/0>P). اثر متقابل 1α-OH-D3 و آنزيم فيتاز روي ضريب تبديل غذايي در سن 28 روزگي معني­دار بود (01/0>P) به طوريكه بهترين ضريب تبديل غذايي نيز با مصرف 5 ميكروگرم در كيلوگرم 1α-OH-D3 و 500 واحد آنزيم فيتاز حاصل شد. افزودن 5 و 10 ميكروگرم 1α-OH-D3مقاومت در برابر نيروي برشي و نيروي لازم براي ايجاد شكست در استخوان درشت­ني را بطور خطي افزايش داد (01/0>P). نتايج حاكي از اين است كه افزودن متابوليت 1α-OH-D3 مي­تواند بروز ديسكندروپلازي درشت­ني را در جوجه­هاي گوشتي كاهش دهد اما با توجه به سميت اين متابوليت مقدار دقيق مورد استفاده آن نيازمند تحقيقات بيشتر مي­باشد.

کليدواژگان: 1α، OH، D3، كوله كلسيفرول، فيتاز ميكروبي، جوجه گوشتي، عملكرد