داخلی     آرشيو مقاله     تخم مرغ
Share/Save/Bookmark
 
يکشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۱۶:۰۵
کد مطلب : 8998
 

بررسي تاثير مصرف تخم مرغ معمولي بر روي ليپيد پروفايل سرم
دكتر محمد قهرماني ، دكتر حسين مختاريان دلويي ، دكتر مجتبي كيان مهر ، نرگس سرشار ، مهدي يعقوبي اول ريابي
 
بررسي تاثير مصرف تخم مرغ معمولي بر روي ليپيد پروفايل سرم
زمينه و هدف: هيپرليپيدمي، خصوصاً هيپركلسترولمي از عوامل موثر ابتلا به بيماريهاي قلبي - عروقي است. زرده تخم مرغ يكي از منابع غني از كلسترول در تغذيه انسان مي باشد. با توجه به مقادير زياد كلسترول در تخم مرغ هاي معمولي، مطالعه حاضر به منظور بررسي تاثير مصرف اين تخم مرغ ها بر روي ليپيد پروفايل خون صورت پذيرفت. روش تحقيق: در اين مطالعه نيمه تجربي، 26 نفر از دانشجويان داوطلب سالم، به صورت تصادفي ساده انتخاب و به مدت 4 هفته علاوه بر رژيم غذايي معمولي، روزانه 2 عدد تخم مرغ همراه با صبحانه مصرف كردند. سنجشهاي انتروپومتريك و متابوليك و دريافت انرژي و ساير مواد مغذي قبل و بعد از رژيم جديد با آزمون t زوج ها توسط نرم افزار SPSS با هم مقايسه شدند. يافته ها: مصرف روزانه 2 تخم مرغ معمولي به مدت 4 هفته باعث افزايش معني دار كلسترول، LDL-C، تري گليسريد به ترتيب از 76/129، 19/72 و 63/99 ميلي گرم در دسي ليتر قبل از مصرف تخم مرغ به 69/160، 03/98 و 34/105 ميلي گرم در دسي ليتر (0001/0=p) و كاهش معني دار HDL-C از 84/54 ميلي گرم در دسي ليتر قبل از مصرف تخم مرغ به 73/50 ميلي گرم در دسي ليتر بعد از مصرف تخم مرغ گرديد (008/0=p). ضمناً ميزان كلسترول دريافتي افزايش معني داري را نشان داد (0001/0=p). ساير فاكتورهاي اندازه گيري شده تغييرات معني داري را نشان ندادند. نتيجه گيري: با توجه به مقادير زياد كلسترول در تخم مرغ هاي معمولي، محدوديت مصرف اين تخم مرغ ها به دليل افزايش غلظت سرمي كلسترول جهت پيشگيري از بيماريهاي عروق كرونر قلب توصيه مي گردد.

کليدواژگان: تخم مرغ معمولي؛ ليپيد پروفايل؛ كلسترول