داخلی     آرشيو مقاله     تغذیه
Share/Save/Bookmark
 
شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۱ ساعت ۱۳:۰۹
کد مطلب : 7805
 

اثر سطوح مختلف جيره اي شاهدانه (Cannabis sativa L.) بر عملكرد، وزن اندام هاي داخلي و ميزان كلسترول سرم جوجه هاي گوشتي
محمد محمودي، پرويز فرهومند، آرش آذرفر
 
اثر سطوح مختلف جيره اي شاهدانه (Cannabis sativa L.) بر عملكرد، وزن اندام هاي داخلي و ميزان كلسترول سرم جوجه هاي گوشتي
مقدمه: شاهدانه داراي پروتئين بالا و با كيفيت بوده و بيش از 90 درصد چربي موجود در آن از نوع غير اشباع با چند پيوند دوگانه مي باشد.
هدف: اين آزمايش به منظور بررسي اثرات سطوح مختلف شاهدانه بر عملكرد، وزن ارگان هاي داخلي و ميزان كلسترول سرم خون جوجه هاي گوشتي ترتيب داده شد.
روش بررسي: تعداد 192 قطعه جوجه خروس يك روزه (ROSS 308) در قالب طرح كاملاً تصادفي با چهار تيمار جيره اي شاهد، 5/2، 5 و 5/7 درصد شاهدانه در چهار تكرار (12 جوجه در تكرار) با دو روش آماري آزمون مقايسه ميانگين دانكن و تحليل رگرسيوني استفاده شد. در پايان هر هفته فراسنجهاي عملكرد اندازه گيري و محاسبه شد. در پايان هفته ششم، به منظور بررسي فاكتورهاي خون، تعداد 1 قطعه و اندازه گيري وزن بدن و وزن ارگان هاي داخلي، 2 قطعه جوجه به طور كاملاً تصادفي از هر تكرار انتخاب شد.
نتايج: افزايش وزن 21 - 0 روز گي (01/0>p) و 42 - 0 روز گي (05/0>p) متاثر از سطوح مختلف شاهدانه بود. با افزايش سطوح شاهدانه ميزان كلسترول كل ، LDL ، VLDL و تري گليسريد سرم و وزن نسبي كبد به طور معني داري كاهش(05/0>p) و ميزان HDL سرم به طور بسيار معني داري (01/0>p) افزايش يافت. سطوح مختلف شاهدانه تاثير معني داري بر افزايش وزن 42 - 22 روز گي، ضريب تبديل غذايي، مصرف خوراك، وزن ساير اندام هاي داخلي نداشت.
نتيجه گيري: از بالاترين سطح مورد استفاده در اين آزمايش مي توان جهت كاهش كلسترول و اسيدهاي چرب اشباع سرم و گوشت استفاده نموده و به طبع آن باعث بهبود سلامت مصرف كننده نهايي شد.


کليدواژگان: شاهدانه، عملكرد، كلسترول، اندام هاي داخلي، جوجه هاي گوشتي