داخلی     آرشيو مقاله     تغذیه
Share/Save/Bookmark
 
دوشنبه ۶ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۳۰
کد مطلب : 10572
 

اثر مقايسه اي ژل آلوئه ورا و پروبيوتيک (بايومين ايمبو) بر عملکرد، پاسخ ايمني و خصوصيات کيفي تخم مرغ مرغ هاي تخم گذار تجاري
مهدي زاده سيدمظفر, زارعي ابوالفضل, لطف الهيان هوشنگ, ميرزائي فرهاد, لباسچي محمدحسين, حاجي محمدي محسن
 
اثر مقايسه اي ژل آلوئه ورا و پروبيوتيک (بايومين ايمبو) بر عملکرد، پاسخ ايمني و خصوصيات کيفي تخم مرغ مرغ هاي تخم گذار تجاري
به منظور بررسي اثرات سطوح مختلف ژل آلوئه ورا، پروبيوتيک و آنتي بيوتيک بر روي عملکرد، پاسخ ايمني و خصوصيات کيفي تخم مرغ مرغ هاي تخم گذار، آزمايشي در قالب طرح کاملا تصادفي با شش جيره آزمايشي و چهار تکرار و هر تکرار 12 قطعه، جمعا بر روي 288 قطعه مرغ تخم گذار سويه هاي لاين در سن 29 هفتگي به مدت 84 روز با جيره هاي متوازن اجرا شد. جيره هاي آزمايشي به ترتيب: 1- جيره شاهد (بدون افزودني)، 2- جيره شاهد + آنتي بيوتيک (ويرجينيامايسين) 80 ميلي گرم/کيلوگرم خوراک، 3- جيره شاهد + 1.5% ژل آلوئه ورا، 4- جيره شاهد + 3% ژل آلوئه ورا، 5- جيره شاهد + 0.05% پروبيوتيک و 6- جيره شاهد + 0.1% پروبيوتيک بودند. نتايج نشان داد، اثر سطوح مختلف ژل آلوئه ورا و پروبيوتيک بر روي ضريب تبديل غذايي، درصد توليد و وزن توده تخم مرغ در کل دوره معني دار بود (P<0.05). بهترين ضريب تبديل غذايي مربوط به جيره آزمايشي حاوي پروبيوتيک بوده که در مقايسه با ساير گروه هاي آزمايشي و گروه شاهد تفاوت معني داري بين آنها مشاهده گرديد (P<0.05). در جيره هاي آزمايشي بر روي خصوصيات کيفي تخم مرغ (وزن پوسته، استحکام پوسته، رنگ زرده، واحدها، وزن مخصوص تخم مرغ و ضخامت پوسته) در مقايسه با گروه شاهد از نظر آماري اختلاف معني داري مشاهده نگرديد. جيره آزمايشي حاوي 0.1% پروبيوتيک در مقايسه با ساير گروه هاي آزمايشي سبب کاهش کلسترول خون گرديد (P<0.05) در تيتر آنتي بادي عليه گلبول قرمز گوسفند (SRBC)، تيتر آنتي بادي عليه بيماري نيوکاسل، ايمنوگلوبيولين هاي IgM و IgG با گروه شاهد اختلاف معني داري مشاهده گرديد (P<0.05). بالاترين تيتر آنتي بادي عليه گلبول قرمز گوسفند (SRBC) مربوط به گروه آزمايشي پروبيوتيک بوده، در صورتي که بالاترين تيتر آنتي بادي بر عليه نيوکاسل مربوط به گروه آزمايشي ژل آلوئه ورا بوده که در مقايسه با ساير گروه هاي آزمايشي و گروه شاهد تفاوت معني دار بود (P<0.05). جيره آزمايشي حاوي 0.1% پروبيوتيک در مقايسه با گروه شاهد سبب کاهش کلسترول خون گرديد (P<0.05).

كليد واژه: آنتي بيوتيک (ويرجينيامايسين)، پروبيوتيک (بايومين ايمبو)، پاسخ ايمني، خصوصيات کيفي تخم مرغ، آلوئه ورا