موسسه اطلاعات مرغداری 6 ارديبهشت 1395 ساعت 12:30 http://infopoultry.net/vdcewn8z.jh87fi9bbj.html -------------------------------------------------- عنوان : اثر مقايسه اي ژل آلوئه ورا و پروبيوتيک (بايومين ايمبو) بر عملکرد، پاسخ ايمني و خصوصيات کيفي تخم مرغ مرغ هاي تخم گذار تجاري -------------------------------------------------- مهدي زاده سيدمظفر, زارعي ابوالفضل, لطف الهيان هوشنگ, ميرزائي فرهاد, لباسچي محمدحسين, حاجي محمدي محسن متن : به منظور بررسي اثرات سطوح مختلف ژل آلوئه ورا، پروبيوتيک و آنتي بيوتيک بر روي عملکرد، پاسخ ايمني و خصوصيات کيفي تخم مرغ مرغ هاي تخم گذار، آزمايشي در قالب طرح کاملا تصادفي با شش جيره آزمايشي و چهار تکرار و هر تکرار 12 قطعه، جمعا بر روي 288 قطعه مرغ تخم گذار سويه هاي لاين در سن 29 هفتگي به مدت 84 روز با جيره هاي متوازن اجرا شد. جيره هاي آزمايشي به ترتيب: 1- جيره شاهد (بدون افزودني)، 2- جيره شاهد + آنتي بيوتيک (ويرجينيامايسين) 80 ميلي گرم/کيلوگرم خوراک، 3- جيره شاهد + 1.5% ژل آلوئه ورا، 4- جيره شاهد + 3% ژل آلوئه ورا، 5- جيره شاهد + 0.05% پروبيوتيک و 6- جيره شاهد + 0.1% پروبيوتيک بودند. نتايج نشان داد، اثر سطوح مختلف ژل آلوئه ورا و پروبيوتيک بر روي ضريب تبديل غذايي، درصد توليد و وزن توده تخم مرغ در کل دوره معني دار بود (P