داخلی     آرشيو مقاله     تغذیه
Share/Save/Bookmark
 
چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۱۱:۵۷
کد مطلب : 8942
 

اثر دوره زماني مصرف روغن ماهي در جيره غذايي بر پروفيل اسيدهاي چرب لاشه جوجه هاي گوشتي
علي اصغر صادقي، حسين ايرواني، محمدامير كريمي ترشيزي، محمد چمني
 
اثر دوره زماني مصرف روغن ماهي در جيره غذايي بر پروفيل اسيدهاي چرب لاشه جوجه هاي گوشتي
به منظور تعيين مناسب ترين مدت زمان افزودن روغن ماهي به جيره جوجه هاي گوشتي جهت افزايش غلظت اسيدهاي چرب امگا-3 لاشه، پژوهش حاضر انجام شد. در يك طرح كاملاً تصادفي، تعداد 600 قطعه جوجه يكروزه سويه راس 308 به شش گروه آزمايشي با چهار تكرار اختصاص داده شد. جوجه ها در گروه شاهد جيره بدون روغن ماهي و حاوي 5 درصد روغن ذرت طي دوره پرورش (49 روز) دريافت كردند و در ساير گروه هاي آزمايشي روغن ماهي به ترتيب از 2، 3، 4، 5 و 6 هفتگي دوره پرورش جايگزين روغن ذرت شد. در آخر دوره پرورش الگوي اسيدهاي چرب كل لاشه جوجه ها مورد اندازه گيري قرار گرفت. نتايج نشان داد كه با افزايش مدت زمان مصرف روغن ماهي غلظت اسيدهاي چرب لينولئيك و آراشيدونيك كاهش يافت (05/0>p). هر چند با افزايش مدت زمان مصرف روغن ماهي غلظت اسيدهاي چرب امگا-3 افزايش يافت، وليكن به دليل كاهش زياد غلظت اسيدهاي چرب امگا-6، غلظت اسيدهاي چرب با چند پيوند دوگانه به طور خطي كاهش يافت (05/0>p). اين موضوع سبب كاهش معني دار نسبت اسيدهاي چرب غير اشباع به اشباع و كاهش معني دار نسبت اسيدهاي چرب امگا-6 به امگا-3 شد (01/0>p). غلظت هر يك از اسيدهاي چرب امگا-3 (اسيد لينولنيك، اسيد ايكوزا پنتانوئيك، اسيد دكوزا هگزانوئيك و اسيد دكوزاپنتانوئيك) و مجموع آنها با مصرف سه هفته روغن ماهي نسبت به دو هفته افزايش پيدا كرد و تغذيه جيره حاوي روغن ماهي بيش از سه هفته اثر معني دار بر غلظت اسيدهاي چرب مذكور نداشت. نتايج اين پژوهش نشان داد كه مصرف روغن ماهي به مدت دو هفته جهت افزايش اسيدهاي چرب امگا-3 در لاشه جوجه هاي گوشتي كافي است.

کليدواژگان: جوجه گوشتي، اسيدهاي چرب امگا، 3، روغن ماهي، لاشه، مدت مصرف