داخلی     آرشيو مقاله     مرغ گوشتی
Share/Save/Bookmark
 
جمعه ۱ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۴۵
کد مطلب : 9651
 

تأثیر پادتن اختصاصی زرده تخم مرغ بر مرفولوژی مخاط روده وکاهش موضعی شدن باکتری اشریشیاکلی‌ ‌در جوجه‌های گوشتی
مریم شفیعی؛ شعبان رحیمی ؛ محمد‌امیر کریمی ترشیزی؛ تقی زهرایی صالحی
 
تأثیر پادتن اختصاصی زرده تخم مرغ بر مرفولوژی مخاط روده وکاهش موضعی شدن باکتری اشریشیاکلی‌ ‌در جوجه‌های گوشتی
چکیده
زمینه مطالعه: بیماری کلی باسیلوز در طیور با کاهش رشد، کاهش عملکرد، تلفات بالا و خسارات اقتصادی زیادی همراه است. هدف: هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر مصرف ایمونوگلوبین (IgY) اختصاصی اشریشیاکلی‌ ‌سروتیپ ‌1: K2O‌، بر میزان کاهش باکتری مزبور در محتویات ایلئوم و تأثیر آن بر مرفولوژی مخاط روده بوده است. روش کار: درآزمایش اول، مرغ‌‌های تخم‌‌گذار تترا–اس ال قهوه‌ای (TSL) با آنتی‌ژن کامل اشریشیاکلی‌ ‌سروتیپ 1:K2O ایمن شدند. در تزریق نخست، از ‌g‌m 250 آنتی‌­‌ژن همراه با ‌mg 250 ادجوانت کامل فروند استفاده شد. دوز یادآور، سـه مـرتبه و در فواصل 14 روز، تزریق دوم و سوم با ماده ادجوانت ناقص فروند و تزریق چهارم بدون ادجوانت انجام شد. خون گیری و جمع‌‌آوری تخم‌مرغ‌‌ها10روز پس از نخستین تزریق آنتیژن انجام گرفت. در آزمایش دوم،180 قطعه جوجه نرگوشتی یک‌ روزه (سویه کاب) در6 گروه، شامل 3 تکرار و هر تکرار شامل 10 قطعه پرنده به مدت 42 روز پرورش داده شدند گروه‌های آزمایشی شامل گروه 1 کنترل مثبت با تلقیح باکتری ولی بدون دریافت پادتن، گروه 2 کنترل منفی بدون تلقیح باکتری و بدون دریافت پادتن، گروه 3 تلقیح باکتری+ دریافت پادتن در جیره غذایی، گروه 4 تلقیح باکتری+ دریافت پادتن در آب آشامیدنی، گروه 5 دریافت پادتن در آب آشامیدنی، و گروه 6 دریافت پادتن در جیره غذایی بوده است. نتایج: شمارش باکتری در محتویات ایلئوم گروه‌‌هایی که پادتن اختصاصی ضد اشریشیاکلی دریافت کرده‌ بودند به طور معنی‌داری کاهش یافت (05/0‌p<‌.) همچنین پادتن اختصـاصـی سبب بهبود سلامت روده در گروه‌های دریافت کننده پادتن نسبت به گروه کنترل مثبت (تلقیح باکتری بدون دریافت پادتن) گردید (05/0‌p<‌.) نتیجه گیری نهایی: بر اساس یافته‌های این تحقیق می‌توان نتیجه‌گیری نمود که مصرف پادتن اختصاصی اشریشیا کلی در آب یا خوراک جوجه‌های گوشتی سبب کاهش موضعی شدن این باکتری در روده می‌شود.