داخلی     آرشيو مقاله     تخم مرغ
Share/Save/Bookmark
 
پنجشنبه ۸ مهر ۱۳۸۹ ساعت ۱۴:۲۶
کد مطلب : 2629
 

واژه نامه تخم مرغ
مرجع : گروه علمی شرکت صنایع تخم مرغ تلاونگ
 
واژه نامه تخم مرغ
تخم مرغ خوراكي : تخم مرغ تازه مرغ هاي تخمگذار در داخل پوستة صدفي آن مي باشد كه مستقيماً به مصرف خوراك انساني مي رسد .
تخم مرغ تازه : تخم مرغي است كه در شرايط بهداشتي :
           - بيش از يك هفته از تخمگذاري آن نگذشته باشد .
          - اتاقك هوايي آن بيش از اندازه طبيعي بزرگ نباشد .
          - زرده آن غلظت طبيعي خود را دارا باشد .
          - سفيده آن شفاف باشد .
         - نه شسته شده و نه بطور خشك تميز شده باشد .
تخم مرغ كهنه : تخم مرغي است كه عاري از ويژگي هاي تخم مرغ تازه باشد .
تخم مرغ بهداشتي : تخم مرغي كه پوستة صدفي آن پاكيزه بوده و عوامل فساد (ميكروارگانيسم ها) بداخل آن نفوذ نكرده باشد.
تخم مرغ معمولي : تخم مرغي است كه :
           - شكل ، رنگ ، ضخامت پوسته تخم مرغ ، رنگ سفيده و زرده آن متناسب با ويژگي هاي تخم مرغ نژاد مربوطه باشد .
          - وزن تخم مرغ با پوسته صدفي آن در حد وزن تخم مرغ متوسط نژاد مربوطه باشد .
          - وزن زرده حدود وزن سفيده باشد .
          - وزن پوسته صدفي حدود وزن سفيده باشد .
تخم مرغ ترك دار : تخم مرغي است كه پوسته صدفي آن داراي ترك هاي موئين باشد .
تخم مرغ شكسته : تخم مرغي است كه پوسته صدفي آن شكسته و غشاء هاي داخلي آن پاره شده باشد .
تخم مرغ لمبه : تخم مرغي است كه فاقد پوسته صدفي باشد .
تخم مرغ دو زرده : تخم مرغي است كه داراي دو زرده باشد ، معمولا وزن تخم مرغ با پوسته صدفي ، سفيده و زرده آن بيشتر از وزن تخم مرغ معمولي نژاد مربوطه است .
تخم مرغ فاسد : تخم مرغي است كه عوامل فساد (ميكروارگانيسم ها) بداخل آن نفوذ كرده باشد و تغيير رنگ غير عادي در آن ديده شود ، علاوه بر آن بوي نامطلوبي نيز از آن به مشام رسد.
تخم مرغ گنديده : تخم مرغي است كه بر اثر نفوذ و فعاليت عوامل فساد (ميكروارگانيسم ها) گنديده شده باشد ، بوي نامطبوعي از آن به مشام برسد و احيانا تغيير رنگي در آن مشاهده گردد.
تخم مرغ روز : تخم مرغ تازه اي است كه ظرف 24 ساعت از زمان توليد جهت مصرف خوراك انسان عرضه شده باشد.


                                                                 تلاونگ
                               نماینده کمیسیون بین المللی تخم مرغ (IEC) در ایران