داخلی     آرشيو مقاله     مقالات
Share/Save/Bookmark
 
سه شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۱۸
کد مطلب : 9794
 

تهيه و ارزيابي جيره نيمه خالص به منظور مطالعات مربوط به فيبر در بلدرچين ژاپني
وجيهه امام پور، محمد امير كريمي ترشيزي، فريد شريعتمداري
 
تهيه و ارزيابي جيره نيمه خالص به منظور مطالعات مربوط به فيبر در بلدرچين ژاپني
هدف از اين مطالعه معرفي تركيب جيره اي با حداقل محتواي فيبر مي باشد، به طوريكه تاثير فيبر افزودني در جيره را به خوبي نشان دهد و از طرفي بر عملكرد، فرآسنجه- هاي بيوشيمي سرم و ريخت شناسي روده بلدرچين تاثير منفي نداشته باشد. تعداد 144 قطعه جوجه بلدرچين يكروزه در آزمايش فاكتوريل بر پايه طرح كاملاً تصادفي با 6 تيمار، 4 تكرار و 6 جوجه در هر تكرار مورد استفاده قرار گرفت. فاكتور اول سطوح فيبر خام جيره پايه (شامل سطح معمول فيبر و دو سطح پايين تر از آن يعني 37/ 3 %، 18/ 1 % و 08/ 0 % به ترتيب پر فيبر، متوسط فيبر و كم فيبر) و فاكتور دوم سطوح فيبر افزودني تجاري آربوسل (0 و 3 %) بود. جيره نيمه خالص متوسط فيبر از نظر فرآسنجه هاي عملكردي مطلوب بود. غلظت تري گليسيريد تحت تاثير ميزان فيبر خام جيره پايه قرار گرفت و بيشترين ميزان آن در گروه كم فيبر وجود داشت كه با گروه پر فيبر تفاوت معني داري داشت (P<0/05).
اما غلظت كلسترول در گروه هاي كم و متوسط فيبر نسبت به گروه پر فيبر افزايش معني دار داش (P<0/01) . نتايج ريخت شناسي روده نشان داد، ارتفاع پرز دودنوم و ايلئوم گروه هاي پرفيبر و متوسط فيبر تفاو معني دار ندارد. بطور كلي نتايج اين آزمايش نناه داد جيره متوسط فيبر فاقد اثرات منفهي بر عملكرد و ساير فرآسنجه هاي مورد بررسي بود، علاوه بر اين تاثير فيبر افزودني در اين جيره ها بهتر نشان داده شد، بنابراين استفاده از جيره نيمه خالص داراي سطح متوسط فيبر وام (1/18%) در مطالعات تغذيه اي مربوط به فيبر به منظور بهتر مشخص شدن اثرات واقعي فيبرهاي افزودني تو صيه مي گردد.


کليدواژگان: جيره نيمه خالص; فيبر; عملكرد;بلدرچين ژاپني