داخلی     آرشيو مقاله     تغذیه
Share/Save/Bookmark
 
دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۱ ساعت ۱۰:۵۹
کد مطلب : 7609
 

تاثير جايگزيني سورگوم با ذرت در جيره مرغ هاي تخم گذار بر عملكرد و خصوصيات كيفي تخم مرغ
مهدي پورصادقي، مهران تركي، اميد افسريان
 
تاثير جايگزيني سورگوم با ذرت در جيره مرغ هاي تخم گذار بر عملكرد و خصوصيات كيفي تخم مرغ
اين تحقيق به منظور بررسي اثرات استفاده از سورگوم (جوانه زده و جوانه نزده) در جيره ي غذايي مرغ هاي
تخم گذار بر خصوصيات عملكردي پرنده و خصوصيات كيفي تخم مرغ اجرا شد. آزمايش به مدت دو ماه بر روي 180 قطعه مرغ تخمگذار سويه Hy-Line W36 در سن 64 هفتگي با 3 تيمار غذايي و چهار تكرار در قالب طرح كاملاً تصادفي انجام شد. تيمار هاي آزمايشي عبارت بودند از: جيره شاهد بر پايه ذرت و كنجاله سويا و جيره هاي آزمايشي 2 و 3 به ترتيب حاوي 32 درصد سورگوم جوانه زده و جوانه نزده. نتايج آزمايش نشان داد كه استفاده از سورگوم جوانه نزده در جيره، خوراك مصرفي (05/0 >P)، وزن تخم مرغ و توده ي تخم مرغ (01/0 >P) را بطور معني داري در مقايسه با گروه شاهد كاهش مي دهد، به هر حال سورگوم جوانه زده تاثير منفي بر ميزان خوراك مصرفي، وزن و توده تخم مرغ نداشت. استفاده از سورگوم جوانه نزده، وزن و ضخامت پوسته و كيفيت سفيده (واحد هاو) را نسبت به گروه شاهد به طور معني داري (05/0 >P) كاهش داد، در حالي كه وزن و ضخامت پوسته در جيره حاوي سورگوم جوانه زده اختلاف معني داري با گروه شاهد نداشت. بر اساس نتايج حاصله از اين تحقيق استفاده از 32 درصد سورگوم جوانه زده در جيره تاثير نامطلوبي بر خصوصيات عملكردي و ويژگي هاي كيفي تخم مرغ ندارد و مي تواند به عنوان جايگزين بخشي از ذرت در جيره مرغ هاي تخم گذار مورد استفاده قرار بگيرد.

کليدواژگان: سورگوم، مرغ تخم گذار، عملكرد، ويژگي هاي كيفي تخم مرغ