داخلی     آرشيو مقاله     مقالات
Share/Save/Bookmark
 
شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۸:۵۳
کد مطلب : 9793
 

عملكرد و خصوصيات لاشه مرغ شاخدار تغذيه شده با پودر غذايي برگ نيم (Azadirachta indica) به عنوان پيش برنده رشد
اِم. كِي. سينگ ، اِس. كِي. سينگ ، آر. كِي. شارما ، بريجش سينگ ، شيوه كومار ، اِس. كِي. جوشي ، سانديپ كومار ، اِس. ساتاپاتي
 
عملكرد و خصوصيات لاشه مرغ شاخدار تغذيه شده با پودر غذايي برگ نيم (Azadirachta indica) به عنوان پيش برنده رشد
كار حاضر جهت مطالعه الگوي رشد و صفات لاشه در مرغ شاخدار خاكستري مايل به مرواريدي تغذيه شده با پودر غذايي برگ نيم (Azadirachta indica) (NLP) در يك دوره 12 هفته انجام گرفت. جوجه مرغ هاي شاخدار يك روزه (تعداد=120) به صورت تصادفي به چهار گروه درمان، هر كدام با 3 تكرار تقسيم شدند. درمان اول به عنوان كنترل (T0) انتخاب شد كه در آن هيچ مكملي به خوراك اضافه نشد، در حالي كه در درمان هاي T1، T2 و T3 NLP در تمام خوراك ها به ترتيب به مقدار 1، 2 و 3 گرم به ازاي هر كيلوگرم خوراك فراهم شد. نتايج تاييد نمودند كه افزايش معني داري (P<0.05) در وزن بدن در هفته 12 وجود داشت كه به صورت 7/1229، 8/1249 و 2/1266 به ترتيب در T1، T2 و T3 در مقايسه با گروه كنترل T0 (0/1220) مشخص شدند. مطالعه حاضر همچنين نشان داد كه مكمل سازي NLP به طور معني داري (P≤0.05) مصرف خوراك را افزايش داد كه ممكن است ناشي از فعاليت هيپوگليسميك نيم باشد. نتايج ديگر افزايش معني دار در ضريب تبديل خوراك (FCR) گروه هاي درمان شده بيش از كنترل را مشخص نمودند كه نشان مي دهند تغذيه NLP به پرنده هاي گروه درمان شده بازدهي خوراك پس مانده را پايين آورده است. نتايج مطالعه تاثير مفيد مكمل سازي NLP بر روي افزايش وزن بدن و توليد در گروه هاي درمان در مرغ شاخدار را اثبات نمودند و از اينرو ممكن است پيشنهاد شود كه NLP مي تواند به عنوان يك مكمل خوراك در مرغ شاخدار براي سوددهي بيشتر استفاده شود.

کليدواژگان: مرغ شاخدار؛ صفات رشد؛ نيم