داخلی     آرشيو مقاله     مرغ گوشتی
Share/Save/Bookmark
 
شنبه ۱۶ فروردين ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۲۹
کد مطلب : 9161
 

اثرات تزريق داخل تخم مرغ بتا هيدركسي بتا متيل بوتيرات و گلوكز روي عملكرد رشد و ريخت شناسي روده جوجه هاي گوشتي
مجيد متقي طلب ، مريم كاظمي ميانگسكري، نويد قوي حسين زاده
 
اثرات تزريق داخل تخم مرغ بتا هيدركسي بتا متيل بوتيرات و گلوكز روي عملكرد رشد و ريخت شناسي روده جوجه هاي گوشتي
اثرات تزريق بتا هيدروكسي بتا متيل بوتيرات (HMB) و گلوكز در تخم مرغ روي عملكرد اقتصادي و ريخت شناسي روده جوجه هاي گوشتي در اين مطالعه بررسي شد. در روز 18 جوجه كشي 400 عدد تخم مرغ نطفه دار سويه گوشتي نژاد راس 308 توزين و به 4 گروه آزمايشي در يك طرح كاملاً تصادفي تقسيم شدند. به مايع آمنيوتيك هر يك از تخم مرغ ها يك ميلي ليتر از محلول هاي آزمايشي تزريق شد. به گروه شاهد ماده اي تزريق نشد. محلول هاي آزمايشي شامل: 1- يك گرم در ليتر HMB در محلول 5 گرم در ليتر NaCl، 2- 150 گرم در ليتر گلوكز در محلول 5 گرم در ليتر NaCl، 3- محلول 5 گرم در ليتر NaCl. پس از تفريخ، جوجه ها تا روز 42 پرورش داده شدند. افزايش وزن و خوراك مصرفي به صورت هفتگي ثبت و بر مبناي آنها ضريب تبديل خوراك نيز محاسبه شد. تجزيه و تحليل داده ها نشان داد كه تزريق HMB و گلوكز منجر به كاهش معني دار درصد جوجه درآوري شد (05/0P<). در مقايسه با گروه شاهد جوجه هاي توليدي از تخم مرغ هاي تزريقي با گلوكز و HMB از نظر وزن زنده و نسبت وزن به تخم مرغ هاي بارور داراي افزايش معني دار (05/0P<)، اما اختلاف معني داري از نظر ضريب تبديل خوراك به دست نيامد. تزريق بتا هيدروكسي بتا متيل بوتيرات سبب افزايش طول و مساحت پرزها نسبت به گروه شاهد در روز 21 بعد از تفريخ شد (05/0P<). استنتاج نهايي اين است كه تزريق داخل تخم مرغي، گلوكز و HMB قابليت بهبود وزن جوجه ها در زمان تفريخ، نسبت وزن جوجه به وزن تخم مرغ و نيز شاخص هاي ريخت شناسي روده جوجه هاي گوشتي را دارد.