داخلی     آرشيو مقاله     مرغ گوشتی
Share/Save/Bookmark
 
سه شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۱ ساعت ۰۹:۲۲
کد مطلب : 7299
 

بررسي تاثير تزريق واكسن مارك بر روي عملكرد پرورشي ودستگاه ايمني جوجه هاي گوشتي
غلامحسین رئوفی ،محمد حسن بزرگمهری فرد ،هادی حق بین نظرپاك ، ابراهیم فرامرزی ، علیرضا فلاح خیر ، الهه رئوفی
 
بررسي تاثير تزريق واكسن مارك بر روي عملكرد پرورشي ودستگاه ايمني جوجه هاي گوشتي
بيماري مارك يكي از بيماري هاي تحليل برنده سيستم ايمني پرندگان به شمار مي رود كه لنفوسيت هاي T،B را از بين مي برد از 4 هفتگي نيز امكان وقوع دارد(2). بنابراين گله هاي گوشتي كه در مقابل اين بيماري واكسينه نمي شوند نيز امكان درگيري با اين بيماري را دارند. هدف از اين طرح بررسي نتايج حاصل از عملكرد پرورشي گله و نيز كاركرد سيستم ايمني جوجه ها با تلقيح واكسن مارك در گله هاي گوشتي مي باشد.به همين خاطر يك آزمون فارمي با 4 سالن باشرايط پرورشي كاملاً يكسان طراحي گرديد.جوجه ها به صورت تصادفي به 4 گروه 5000 قطعه اي تقسيم شدند. 2 گروه اصلي و گروه تكرار آن با واكسن HVT+R مارك تلقيح شده و به فارم منتقل گرديدند.درصد تلفات، وزن جوجه ها، سرانه دان مصرفي و نيز ضريب FCR به صورت هفتگي ارزيابي گرديد. همچنين جهت بررسي عملكرد سيستم ايمني همورال جوجه ها ازآزمونHIجهت تعيين عيار آنتي بادي ضد نيوكاسل و نيز جهت ارزيابي عملكرد سيستم ايمني سلولي از آزمون LPA(MTT)استفاده گرديد.نتايج بررسي عملكرد پرورشي فقط نشان دهنده كاهش درصد تلفات و ضريب FCR گروه هاي دريافت كننده واكسن بود ولي نتايج بدست آمده از نظر آماري معني دار(P>0/05) نبودند. بررسي نتايج حاصل از آزمونND-HI تفاوت معني داري(P>0/05) را بين گروه هاي دريافت كننده واكسن باگروه هاي كنترل نشان نداد ولي آزمون MTTنمايان گر افزايش معني دار(P<0/05) ايمني سلولي جوجه ها درگروه هاي دريافت كننده واكسن نسبت به گروه هاي كنترل بود.

کليدواژگان: بيماري مارك، واكسن HVT+Rispens، جوجه هاي گوشتي، ايمني سلولي،ايمني همورال