داخلی     آرشيو مقاله     مرغ گوشتی
Share/Save/Bookmark
 
چهارشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۱۸:۲۸
کد مطلب : 10115
 

تاثير منبع چربي و نوع افزودني بر عملكرد، صفات توليدي و ريخت شناسي روده جوجه هاي گوشتي
داريوش خادمي شورمستي ، فريد شريعتمداري ، محمد امير كريمي ترشيزي ، هوشنگ لطف اللهيان
 
تاثير منبع چربي و نوع افزودني بر عملكرد، صفات توليدي و ريخت شناسي روده جوجه هاي گوشتي
تاثير منبع چربي و نوع افزودني بر عملكرد و شاخص هاي ريخت شناسي روده جوجه هاي گوشتي آميخته تجاري آرين در آزمايش فاكتوريال 3×2 با دو منبع چربي (كلزا و تخم كدو) و سه نوع افزودني (بدون افزودني، 1/0 گرم در كيلوگرم باكتوسل، و 15/0 گرم در كيلوگرم ويرجينامايسين) در قالب طرح كاملاً تصادفي با شش تيمار و چهار تكرار و 20 قطعه جوجه در هر تكرار به مدت 42 روز بررسي شد. اثر منبع چربي، افزودني ها و نيز تاثيرات متقابل منبع چربي×افزودني بر عملكرد معني دار نبود. پروبيوتيك موجب كاهش عمق كريپت و افزايش نسبت ارتفاع پرز به عمق كريپت در ژوژنوم و ايلئوم شد (01/0P<). استفاده توام روغن تخم كدو و پروبيوتيك موجب افزايش ارتفاع پرز و نسبت ارتفاع پرز به عمق كريپت در ژوژنوم و ايلئوم شد (05/0P<). عمق كريپت، ضخامت، و مساحت پرز در دئودنوم جوجه هاي تغذيه شده با روغن تخم كدو بيشتر بود (05/0P<). بنابراين، مي توان از پروبيوتيك باكتوسل در جيره هاي حاوي چربي هاي دسته لينولئيك ـ الئيك (روغن تخم كدو) و لينولنيك (روغن كلزا) بدون تاثير منفي بر عملكرد و صفات توليدي استفاده كرد.

کليدواژگان: آنتي بيوتيك، پروبيوتيك، جوجه گوشتي، چربي گياهي، ريخت شناسي روده