داخلی     آرشيو مقاله     مرغ گوشتی
Share/Save/Bookmark
 
دوشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۲۷
کد مطلب : 9359
 

استفاده از برنامه ريزي غيرخطي در جيره نويسي بر اساس حداكثر سود در جوجه هاي گوشتي
عليرضا صفامهر، ابوالفضل بشيري، مسعود مستشاري، مهرنوش ميرزايي
 
استفاده از برنامه ريزي غيرخطي در جيره نويسي بر اساس حداكثر سود در جوجه هاي گوشتي
برنامه ريزي خطي روشي مفيد و پر كاربرد در جيره نويسي بر اساس حداقل هزينه مي باشد اما حداقل هزينه هميشه با حداكثر سود يكسان نمي باشد. برنامه ريزي غيرخطي قادر خواهد بود جيره هايي براساس حداكثر سود را تنظيم كند. هدف از اين تحقيق ارائه روش جيره نويسي نويني بود كه به جاي حداقل نمودن هزينه جيره، جيره اي تنظيم شود كه حداكثر سود را مد نظر قرار دهد. اين آزمايش روي 400 قطعه جوجه گوشتي در دوره رشد صورت گرفت. جيره دوره آغازين براي تمام گروه هاي آزمايشي يكسان بود. جيره هاي آزمايشي شامل 5 سطح مختلف تراكم مواد مغذي بود به طوري كه نسبت مواد مغذي ضروري به انرژي ثابت در نظر گرفته شد. در اين آزمايش، افزايش وزن، مصرف خوراك و ضريب تبديل غذايي به طور معني داري تحت تاثير جيره هاي آزمايشي قرار گرفتند (01/0p<). برنامه كامپيوتري ساخته شد به طوري كه قادر بود به روشي پويا، جيره هايي بر اساس حداكثر سود را فرموله و عملكرد دوره رشد را پيش بيني كند. پيش بيني ها بر اساس اين روش جيره نويسي نشان داد، با كاهش قيمت خريد مرغ زنده در كشتارگاه و يا افزايش قيمت نهاده هاي مصرفي خوراك (به جز ذرت)، جيره هايي با تراكم پايين مواد مغذي صرفه اقتصادي بيشتري دارند و در صورتي كه قيمت مرغ زنده در كشتارگاه افزايش يابد و يا قيمت نهاده هاي مصرفي (به جز ذرت) در جيره جوجه هاي گوشتي كاهش پيدا كند، آنگاه جيره هايي با تراكم بالايي از مواد مغذي مي تواند بهترين بازده اقتصادي را به همراه داشته باشد. نتايج اين تحقيق حاكي از آن بود كه جيره نويسي بر اساس حداكثر سود با استفاده از برنامه ريزي غير خطي مي تواند به عنوان روشي كارا جهت جيره نويسي مورد استفاده قرار بگيرد.